Cercador
V3.20
Menu
Ets a:

Sol·licitud d'accés al procés selecció per a places d'Agent


En que consisteix el tràmit?

Presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu en torn lliure per a la selecció de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de Funcionaris.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores del procés selectiu, per a la cobertura de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició Lliure.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament o en les Oficines Municipals de districte.

Electrònicament:

1.- Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica )

2.- Iniciar el tràmit genèric. Abans d’emplenar el formulari recordeu que cal identificar-se.

3.- Emplenar el formulari i adjuntar la “sol·licitud d’admissió a proves selectives” i tota la documentació requerida. Podeu descarregar-vos la sol·licitud d’admissió de l’apartat “Impresos i formularis”

Per correu administratiu: Enviat la sol·licitud mitjançant correu certificat a través de qualsevol oficina de correus.

Als efectes de la presentació d’instàncies, es fa constar que l’Ajuntament de Badalona no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de presentar-se la instància per participar en aquest procés en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no es tindrà com a vàlida la d’entrada a aquests registres sinó la d’entrada efectiva en el Registre General de l’Ajuntament de Badalona als efectes del què disposa la Llei 39/2015 en el seu article 16.

Documentació que cal aportar

• Nivell intermedi de català B2 (antic B)

• Declaració apartats e) i) k) l) i m) de la Base segona

• Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

• Certificat mèdic, el mateix dia de la execució de les proves físiques.

• Carnet Conduir categoria B / A2

Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona (C/ Francesc Layret, 65-71 2a planta), en el termini màxim de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci final de la fase d’oposició en el web municipal, els documents originals, juntament amb un joc de fotocòpies dels mateixos, acreditatius de les

condicions exigides a la base segona, a excepció feta del permís de conduir A2 que serà lliurat segons s’indica a la base segona punt h), concretament s’haurà d’aportar.

Normativa general

• RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

• DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat