Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Sol·licitud d'accés al procés selecció per a places d'Agent


En que consisteix el tràmit?

Presentar-se per prendre part en el procés selectiu per a la provisió de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, pel sistema d’oposició, en torn lliure.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases específiques reguladores del procés selectiu.

Com es pot fer? L’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), i durant un termini de 20 dies naturals, es podran presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu

Electrònicament:

1. Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/badalona)

2. Iniciar el tràmit genèric. Abans d’emplenar el formulari recordeu que cal identificar-se.

3. Emplenar el formulari i adjuntar el model de sol·licitud tipus i tota la documentació requerida.

Per correu administratiu: Enviat la sol·licitud mitjançant correu certificat en qualsevol oficina de correus de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA.

Excepcionalment de forma presencial: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, i en Oficines Municipals de districte.

Documentació que cal aportar

Amb la instància, les persones aspirants hauran d’assenyalar l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 a), b), d), g) h), i j) en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 1) degudament signat i d’acord amb l’Annex 5.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats c), e), i), k), l), i m) amb l’aportació del model de declaració, degudament omplert i signat, (Annex 2, revers de la sol·licitud), disponible en la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat ).

Aquelles persones que acreditin tenir aprovat el curs de Formació Bàsica de Policies Locals, ho hauran d’indicar en l’apartat corresponent.

Amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants atorguen l’autorització expressa per a que la Guàrdia Urbana o l’Ajuntament de Badalona demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que d’aquesta puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.

Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercici en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Badalona o al correu electrònic seleccio@badalona.cat , indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es compulsarà juntament amb la resta de la documentació que s’ha de presentar per sol·licitar el nomenament com a funcionari en pràctiques.

Normativa reguladora

• Decret 233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals (RAPM),

• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

• RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TR-EBEP).

• DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprovar el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL).

• Decret 161/2002, d’11 de juny, que regula la forma d’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, que modifica l’Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat