Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Sol·licitud d'hora Equips bàsics d'atenció social


EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL

Què són?

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l’educació social i atenen a la població des de la proximitat del seu territori i per mitjà de recursos especifics i del seu propi entorn comunitari.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

  − Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

− Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials i amb les actuacions socials a què poden tenir accés.

− Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

− Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

− Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

− Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

− Orientar l'accés als serveis socials especialitzats.

− Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

− Gestionar prestacions d'urgència social.

− Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

− Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

− Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

− Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que visqui a Badalona

Com es pot fer?

Presencialment o telefònicament

   L’atenció dels equips bàsics d’atenció social esta repartida en nou punts d’atenció diferents, repartits per diferents punts de la ciutat.

   Atenció, prèvia demanda d’hora de visita, a les seus dels equips bàsics d’atenció social.

Observacions

Servei gratüit

Informació relacionada

  - Normativa

   - Llei de serveis socials de Catalunya

   - Cartera de serveis socials

Servei responsable

Departament d’Atenció Territorial Polivalent

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat