Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Volant col·lectiu d'empadronament


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Justificant emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita l’empadronament de totes les persones que consten actualment en el padró municipal d’habitants en el mateix habitatge.

Qui ho pot demanar?

Persona interessada major de 16 anys que consti empadronada a l’habitatge.

Qualsevol persona física major d’edat, amb autorització expressa de la persona interessada (model “Sol·licitud volant d’empadronament”, que apareix en aquest tràmit).

Es proporcionarà un document on constaran les dades de la persona que sol·licita el volant, i el nombre de persones inscrites al domicili.

Per tal que apareguin les dades de totes les persones inscrites, serà necessària una autorització de la resta de persones que conviuen amb la persona que fa la sol·licitud (caldrà emplenar el model d’autorització que apareix en aquest tràmit).

Les altres Administracions Públiques o Organismes Oficials, en exercici de les seves competències, poden consultar les dades del padró per via telemàtica mitjançant les plataformes existents o, en tot cas, sol·licitar-les directament a l’Ajuntament.

En el cas de persones menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, la persona sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb la persona menor d’edat, la qual cosa haurà d’acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

De forma electrònica, únicament ho podrà sol·licitar la persona interessada major de 16 anys amb un certificat electrònic vàlid.

Com es pot fer?

En línia: Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Fes-ho ara’ i omplint les dades que es demanen en el formulari (únicament es donarà informació sobre el nombre total de persones que resideixen en aquell domicili, a més de les dades personals de la persona sol·licitant).

Presencialment: Presentant la sol·licitud en qualsevol de les oficines habilitades.

Impresos model

• Sol·licitud de volant d’empadronament, si s’escau

• Autorització de volants o certificats col·lectius, si s’escau

Documentació que cal aportar

    • Persones espanyoles majors de 16 anys: DNI o passaport.

    • Persones estrangeres majors de 16 anys: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

En el cas de sol·licitar un volant d’una persona menor d’edat:

• Document d’identitat de pare, mare o representant legal (que consti empadronat/da amb la persona menor d’edat).

• Llibre de família o certificat de naixement de la persona menor d’edat.

• Document d’identitat de la persona menor d’edat, en el cas que sigui persona estrangera o espanyola major de 14 anys.

En el cas de sol·licitar un volant d’altre persona:

• Autorització on constin les dades de la persona interessada i de la persona autoritzada, signada i acompanyada d’una fotocòpia del document de la persona interessada. La persona autoritzada haurà d’aportar el seu document d’identitat (Imprès: sol·licitud volant d’empadronament).

En el cas de sol·licitar un volant on apareguin les dades de la resta de persones del domicili:

• Autorització de les persones que convisquin amb la persona interessada, on constin les dades de la persona interessada i de les persones que autoritzen, signada i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquestes. La persona autoritzada haurà d’aportar el seu document d’identitat (Imprès: Autorització volants col·lectius).

Normativa

• Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

• Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

• Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població

Termini de Tramitació

Immediata

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova