Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Perfil del contractant


Banner perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual de l’Ajuntament de Badalona, a través del seu web institucional.

En aquest perfil s’hi difonen les licitacions municipals dels contractes que es tramiten a través dels procediments obert, restringit, negociat amb publicitat i de diàleg competitiu, com també les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual. Així mateix, també us permet consultar la normativa de caràcter general aplicable als procediments de contractació 

Accés al Perfil del contractant


Instruccions de contractació

Legislació bàsica en matèria de contractació pública

Registre de licitadors

Factura electrònica

Comparteix