Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Registre de licitadors


Banner perfil del contractant


L’aptitud per contractar amb l’Ajuntament de Badalona la podeu acreditar, voluntàriament, amb la vostra inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores, ja sigui el de la Generalitat de Catalunya (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores –RELI-) o el de la Diputació de Barcelona.

La inscripció en qualsevol d’aquests registres oficials acredita davant l’Ajuntament, a tenor del que hi reflecteixen i llevat de prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i classificació en el seu cas, així com la concurrència o no de prohibicions per contractar.

D’aquesta manera, els empresaris inscrits en aquests registres oficials poden substituir tota la documentació general a presentar a l’Ajuntament relativa a la seva aptitud per contractar (escriptures socials, apoderaments, dades de solvència, classificació empresarial, assegurances, etc.) presentant el certificat o diligència d’inscripció en el registre que reflecteixi tots els extrems exigits en cada licitació, acompanyat d’una declaració responsable sobre la vigència de les dades que hi consten i la documentació addicional que en el seu cas pugui exigir-se expressament en cada procediment i no consti reflectida en l’esmentat certificat o no sigui vigent.

Per a més informació:

RELI Registre Electrònic de Licitadors

Registre de Licitadors de la Diputació


Comparteix