Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Legislació bàsica en matèria de contractació pública


Banner perfil del contractant


En aquest apartat podeu consultar la principal normativa reguladora de la contractació pública aplicable a l’Ajuntament de Badalona.

Els procediments de contractació municipals se subjecten a aquesta normativa, sens perjudici que les qüestions de detall del procediment aplicat en cada cas, així com els requisits per participar en les licitacions, els veureu concretats en el plec de clàusules administratives particulars regulador de cada contracte.