Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tractament de dades de caràcter personalInformació sobre el tractament de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Badalona per a l’exercici de les seves competències i la prestació de serveis a la ciutadania, sol·licita i tracta dades de caràcter personal de les persones interessades.

Aquest tractament es fa d’acord amb el següent marc normatiu:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).

  • Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

  • Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).

  • Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  • Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

  • Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).

  • Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).

  • Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Dades de contacte:

- Correu electrònic: secretaria@badalona.cat

- Telèfon: 934832611

REGISTRE D’ACTIVITATS

D’acord amb l’art. 30 del RGPD, actualment s’està treballant amb el desplegament del registre d’activitats.

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret

Descripció

Observacions

Accés

Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat.

En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).

Rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

 

Limitació

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Oposició

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

 

SISTEMES DE VIDEOCÀMERES

Entre les dades recollides per aquest Ajuntament s’inclou la captació d’imatges amb finalitats de videovigilància. L’emplaçament i la finalitat dels dispositius de videovigilància existents s’inscriu en el Registre de dispositius de gravació fixes de què disposa aquest Ajuntament, de conformitat amb el Decret 134/1999, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, i que podeu consultar en aquesta seu.

El tractament de les dades de caràcter personal es porta a terme de conformitat amb les normes, procediments i aplicant les mesures de seguretat preceptives


Comparteix