Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Arbitratge en reclamacions de consum


En que consisteix el tràmit?

Atendre les queixes i reclamacions dels consumidors i usuaris pel que fa als seus drets legalment reconeguts, i resoldre amb caràcter vinculant i executiu els conflictes plantejats a la Junta contra empreses prèviament adherides o que acceptin sotmetre el cas a l’arbitratge. La Junta Arbitral garanteix el procediment des de la sol·licitud d’arbitratge fins a la resolució del litigi per mediació o per resolució del Col·legi Arbitral mitjançant emissió d’un laude

Qui ho pot demanar?

Qualsevol consumidor que es consideri afectat en els seus drets legalment reconeguts derivats d’una relació de consum (en els termes definits en l’article 3  del Text Refós de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris), amb l’excepció d’assumptes sobre els quals hi hagi una resolució judicial ferma i definitiva, o en les que hi hagi indicis de ser delicte (art. 2 del Reial decret 231/2008, de 25 de febrer, regulador del sistema arbitral de consum

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de Consum

   Junta Arbitral de Consum de Badalona

  Correu electrònic

  • Junta Arbitral de Consum de Badalona

Impresos model

Sol·licitud de mediació i arbitratge. Formulari de Consultes a la JAC

Documentació que cal aportar

La documentació escrita que de forma raonable serveixi de fonament a la petició d’arbitratge, perquè la Junta pugui admetre la petició

Normativa

Legislació estatal

Legislació comunitària

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Consum/Junta arbitral de consum

Termini tramitació

Temps mitjà de resolució: Entre 4 i 6 mesos, des que es presenta la sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral fins que s’emet el laude

Observacions