Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Informació i reclamacions de consum


En que consisteix el tràmit?

Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores que acudeixen al Departament Municipal de Consum en demanda d’aquest servei.
El Departament rep, gestiona i tramita les queixes, reclamacions i denúncies. Les reclamacions es gestionen bàsicament pels procediments de la mediació i l’arbitratge.

Les denúncies son traslladades al departament corresponent per la instrucció de l’expedient sancionador, si escau, i les queixes són objecte de comunicació a l’empresa per que en tingui constància i pugui millorar es seus serveis.

En el cas d’iniciar-se el procediment de la mediació el Departament de Consum, com entitat acreditada per llei per portar-lo a terme, ha designat com a mediadors a tot el personal del seu Departament, des de la data d’inici de l’adscripció en el mateix fins que finalitzi.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que actuïn en el marc d’una relació de consum en un àmbit aliè a una activitat professional o empresarial. Es a dir, que el concepte de persona consumidor es aquella que gaudeix de bens i serveis fruit de l’activitat empresarial en el mercat (definida en l’article 111-2 del Codi de Consum de Catalunya, aprovat per Llei 22/2010 de 20 de juliol).

La persona consumidora ha d’acreditar que ha efectuat la reclamació prèvia a l’empresa. La presentació del full oficial de reclamació/denúncia/queixa acompleix aquesta funció.

Les parts que acceptin el procediment de la mediació no necessiten ser assistits per lletrat o per assessor jurídic, però són lliures de procurar-se assessorament independent i ser representats per tercers en qualssevol fase del procediment.

No s’admetran a tràmit sol·licituds de mediació en les que concorri alguna de les següents causes:

  a) que els fets no puguin ser objecte de la mediació de consum

  b) que el litigi sigui frívol o vexatori

  c) Que hagi transcorregut un any des que es va presentar la reclamació a l’empresa

  d) Que el fet ja hagi estat objecte de mediació o que s’estigui tramitant o hagi hagut pronunciament en un altra entitat de resolució alternativa u órgan jurisdiccional

Com es pot fer?

Presencialment

  • Departament de consum (OMIC) Edifici Municipal el Viver, Pça. Assemblea de Catalunya, 9-12

Correu electrònic

Telefònicament

  93.487.27.44

La llengua oficial d’aquest Departament és el català però seran ateses les sol·licituds en qualsevol altre idioma oficial i seran tramitades en la llengua que les parts de comú acord decideixin a fi de facilitar a tots el correcte desenvolupament de les actuacions.

Impresos model

Formulari de Consultes a la OMIC

Documentació que cal aportar

La documentació escrita que calgui per a un assessorament adequat (variable en funció del tema consultat o de la reclamació, queixa i/o denúncia)

Normativa

  Legislació autonòmica

  • Llei 1/1990, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris

  • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor

  • Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior

  • Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006

  • Llei 22/2010, del 20 de juliol. Del Codi de Consum de Catalunya

  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de la mediació en les relacions de consum

Legislació estatal

Legislació comunitària

Preu

Gratuït llevat que sigui necessari aportar informes pericials imprescindibles per la resolució del cas o per la seva continuació en un àmbit aliè a l’administratiu.

Organisme responsable

Departament de consum

Termini tramitació

Temps mitjà de resolució: 2 mesos

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC) Finestra nova

Teléfon: 934832744
Correu e.: omic@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/5, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h i dijous tarda de 16 a 18.30 h. De l'1/06 al 30/9, de dilluns a divemdres, de 8.30 a 13.30 h i dijous tarda de 16 a 18 h. Agost tancat.'

Observacions: Cal solicitar cita previa a traves del web municipal o per telefon.