Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Certificació registre municipal d'unions civils


En què consisteix el tràmit?

Obtenció d’una certificació sobre la inscripció al Registre Municipal d’Unions Civils.

El Registre d’Unions Civils ha quedat suprimit pel Decret d’Alcaldia, de 22 de febrer de 2012 (BOP 05/03/2012).

És possible sol·licitar la certificació d’una inscripció realitzada abans d’aquesta data.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat no incapacitada que estigui o hagi estat empadronada a Badalona

La certificació es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament (Departament d’Estadística i Població), o bé s’enviarà per correu al domicili d’empadronament de la persona interessada, ó be al domicili indicat a la sol·licitud, cas de no residir a la ciutat de Badalona, segons s’indiqui a la sol·licitud.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Departament d’Estadística i Població

Impresos model

Cap

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  • Espanyols: DNI o passaport.

  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport en vigor, acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers, cas de disposar-ne.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Normativa

  • Decret d’Alcaldia, de 18 d’abril de 1994, pel qual es crea el Registre Municipal d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona.

  • Decret d’Alcaldia, d’1 d’agost de 2011, pel qual es modifica l’apartat PRIMER de l’anterior Decret d’Alcaldia.

  • Decret d’Alcaldia, de 22 de febrer de 2012, pel qual es suprimeix el Registre Municipal d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona (BOP 05/03/2012).

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Preu

Taxa per expedició de documents administratius. Ordenança fiscal núm. 13, article 5

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Temps mitjà de resolució:

  • lliurat a les oficines de l’Ajuntament (Departament d’Estadística i Població): 15 dies laborables

  • enviat per correu postal: entre 20 i 30 dies laborables.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I POBLACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832805

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.