Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cancel•lació inscripció registre unions civils


En què consisteix el tràmit?

Cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Unions Civils.

L’Ajuntament comprovarà la inscripció efectiva al Registre i el/la sol·licitant signa la petició de cancel·lació.

El Registre d’Unions Civils ha quedat suprimit pel Decret d’Alcaldia, de 22 de febrer de 2012 (BOP 05/03/2012).

És possible sol·licitar la cancel·lació d’una inscripció realitzada abans d’aquesta data.

Qui ho pot demanar?

Un o els dos membres de la parella inscrita en el Registre Municipal d’Unions Civils.

Com es pot fer?

Presencialment

(n’hi ha prou amb que vingui una de les dues persones per signar la sol·licitud de cancel·lació)

  • Departament d’Estadística i Població

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  • Majors d’edat de nacionalitat espanyola: DNI o passaport.

  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport en vigor, acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers, cas de disposar-ne.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Normativa

  • Decret d’Alcaldia, de 18 d’abril de 1994, pel qual es crea el Registre Municipal d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona.

  • Decret d’Alcaldia, d’1 d’agost de 2011, pel qual es modifica l’apartat PRIMER de l’anterior Decret d’Alcaldia.

  • Decret d’Alcaldia, de 22 de febrer de 2012, pel qual es suprimeix el Registre Municipal d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona (BOP 05/03/2012).

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Observacions

Temps mitjà de resolució: Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I POBLACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832805

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.