Cercador
V2.55
  • Tràmits

Ets a:

Volant històric d'empadronament


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Justificant emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita l’historia d’empadronament d’una persona a partir de l’1 de maig de 1996.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada major de 16 anys.

Qualsevol persona física major d’edat, en nom de la persona interessada, que porti l’original del document d’identitat, passaport o targeta de residència d’aquesta i una autorització per escrit i signada per l’interessat/da on constin les dades de l’interessat/da i de la persona autoritzada.

En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d’acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

En cas que el volant s’hagi d’emetre a nom d’una persona difunta, el podrà sol·licitar el cònjuge o els fills o progenitors (acreditant la relació de parentiu , per exemple amb el llibre de família) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament i el certificat d’últimes voluntats).


Els notaris, en exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els volants en nom dels descendents i/o ascendents del difunt.


Les altres persones que vulguin volants de terceres persones, ja siguin vives o difuntes, poden sol·licitar-ho per via judicial.

De forma electrònica, únicament ho podrà sol.licitar la persona interessada major de 16 anys amb un certificat electrònic vàlid.

Com es pot fer?

En línia:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Fes-ho ara’ i omplint les dades que es demanen en el formulari.

Presencialment: Lliurant la sol·licitud en qualsevol de les oficines habilitades.

Documentació que cal aportar

- Autorizació en el cas de demanar el justificant de forma presencial per persona diferent a l'interessat

- Llibre de família o documentació anànolga, quan es demani el volant d'empadronament de menors de 16 anys.

Normativa

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució del 9 d’abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'1 d’abril de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i la revisió del Padró municipal.

- Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini tramitació

Immediat.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra novaPlaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat