Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Volant històric d'empadronament


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Justificant emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita la història d’empadronament d’una persona a partir de l’1 de maig de 1996.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada major de 16 anys.

Qualsevol persona física major d’edat, amb autorització expressa de la persona interessada (model “Sol·licitud volant d’empadronament”, que apareix en aquest tràmit).

En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d’acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

En cas que el volant s’hagi d’emetre a nom d’una persona difunta, el podrà sol·licitar el cònjuge o els fills o progenitors (acreditant la relació de parentiu , per exemple amb el llibre de família) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament i el certificat d’últimes voluntats).


Els notaris, en exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els volants en nom dels descendents i/o ascendents del difunt.

De forma electrònica, únicament ho podrà sol·licitar la persona interessada major de 16 anys amb un certificat electrònic vàlid.

Com es pot fer?

En línia:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Fes-ho ara’ i omplint les dades que es demanen en el formulari.

Presencialment: Lliurant la sol·licitud en qualsevol de les oficines habilitades.

Impresos model

Autorització de sol·licitud volant d’empadronament

Documentació que cal aportar

  • Espanyols majors de 16 anys: DNI ó passaport.

  • Estrangers majors de 16 anys: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

En el cas de sol·licitar un volant històric d’un menor d’edat:

  • Document d’identitat de pare, mare o representant legal (que consti empadronat amb el menor).

  • Llibre de família o certificat de naixement del menor.

  • Document d’identitat del menor, en el cas que sigui estranger o espanyol major de 14 anys.

En el cas de sol·licitar un volant històric d’altre persona:

  • Autorització on constin les dades de l’interessat i de la persona autoritzada, signada i acompanyada d’una fotocòpia del document d'identitat, passaport o targeta de residència de la persona interessada. . La persona autoritzada haurà d’aportar el seu document d’identitat . (Imprès: sol·licitud volant d’empadronament)

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini tramitació

Immediat.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis