Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Alta al padró municipal d'habitants


En què consisteix el tràmit?

Inscripció en el padró municipal d’habitants de la ciutat, de les persones que, procedents d’altres municipis de l’estat espanyol o de l’estranger, actualment resideixen a la ciutat de Badalona o bé d’aquelles persones que pel motiu que sigui no consten al padró d’habitants de Badalona, encara que hi resideixin des de fa temps.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat que resideixi a la ciutat de Badalona.

Pot fer-ho en nom de tots els membres de la unitat familiar (parella i fills), portant el document original de la resta de persones i amb el full padronal complimentat amb les dades dels  interessats i signat per totes les persones majors d’edat que es vulguin empadronar.

En el cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment, el sol·licitant ha de ser el seu representant legal (pare, mare o tutor legal).

Com es pot fer?

Amb cita prèvia

  • Departament d’Atenció Ciutadana

Impresos model

Full padronal

Autorització menors

Documentació que cal aportar

  Full padronal complimentat amb les dades dels interessats i signat per totes les persones majors d’edat que sol·liciten l’empadronament.

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

Tots els documents seran originals i en vigor

  • Espanyols majors d’edat: DNI ó passaport.

  • Espanyols menors d’edat: Llibre de família. En el cas de majors de 14 anys, a més a més, DNI o passaport.

  • Estrangers majors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

  • Estrangers menors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne. A més a més del llibre de família o certificat de naixement, traduït legalment al català o castellà.

Documents específics per tràmits de menors:

  A l’empadronament dels menors realitzat per només un dels progenitors, serà necessari la signatura del pare i la mare en el full padronal (sempre que la guarda i custòdia del menor no estigui confiada en exclusiva al progenitor que realitza la sol·licitud), o bé d’una autorització per escrit (Autorització menors) del progenitor que no realitza l’alta en el domicili.

  En els supòsits de separació, divorci, tutela, acolliment o adopció, s’haurà d’aportar la corresponent resolució judicial.

En el cas que el/la menor s’empadroni en un domicili diferent al dels seus pares o representants legals, aquests hauran d’autoritzar l’empadronament (Autorització menors).

  Documents acreditatius de la residència al domicili :

  Alguns dels següents:

  • Escriptura de propietat de l’habitatge. La escriptura podrà ser substituïda per la còpia simple atorgada pel notari, sempre que l’antiguitat d’aquesta no sigui superior a sis mesos. També serà substituïble per la certificació o nota simple del Registre de la Propietat, sempre amb una antiguitat inferior a sis mesos.

   No serà necessari aportar la documentació abans indicada, quan les dades d’empadronament (adreça i persona propietària) siguin coincidents amb les dades de l’IBI que ja disposa la pròpia administració local.

  • Contracte de lloguer, acompanyat d’algun dels documents següents:

    Rebut de pagament d’algun servei (aigua, electricitat o gas), o bé el document bancari que justifiqui el pagament d’aquest servei, o bé el justificant bancari del pagament del lloguer, o bé, tractant-se de lloguers recents, el document que justifiqui el pagament de la fiança.

   En aquests rebuts o justificants (vàlids quan siguin emesos per una entitat i tinguin una antiguitat inferior a tres mesos), hi haurà de constar el domicili i el nom de la persona que sol·licita l’empadronament o bé d’alguna altra persona empadronada en el domicili o que s’empadroni en el mateix tràmit.

  • Contracte de subministrament d’algun servei de l’habitatge (aigua, electricitat o gas), acompanyat d’algun dels documents següents:

    Rebut de pagament d’algun servei (aigua, electricitat o gas), o bé el document bancari que justifiqui el pagament d’aquest servei, o bé el justificant bancari del pagament del lloguer, o bé, tractant-se de lloguers recents, el document que justifiqui el pagament de la fiança.

   En aquests rebuts o justificants (vàlids quan siguin emesos per una entitat i tinguin una antiguitat inferior a tres mesos), haurà de constar el domicili i el nom de la persona que sol·licita l’empadronament o bé d’alguna altra persona empadronada en el domicili o que s’empadroni en el mateix tràmit.

Per a tots els casos, si la persona que sol·licita l’alta no és la titular de l’habitatge (propietari/a o llogater), o bé la persona titular del contracte de subministrament, el/la titular haurà d’autoritzar l’empadronament mitjançant la seva signatura en el full padronal. Haurà d’aportar la documentació de l’habitatge assenyalada als punts anteriors, segons sigui el cas, a més d’aportar l’original del seu document d’identitat.

  • En el cas de domicili col·lectiu com ara residència de tercera edat, residència per a persones amb discapacitat o similar, Autorització de la Direcció del centre residencial, amb indicació del nom i adreça d’aquest. En el cas d’establiments com ara pensions o hotels, Autorització del titular de l’establiment amb indicació del nom, adreça i NIF de l’establiment.

L’ajuntament podrà confrontar la documentació presentada amb altra informació a l’abast de la pròpia administració local, com ara les dades de l’IBI. Tanmateix, podrà sol·licitar l’aportació d’altres proves que justifiquin la residència en el domicili quan l’estat de la documentació presentada o el seu contingut resultin insuficients o poc clars.

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució: Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.