Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Alta per naixement al padró municipal d'habitants


En què consisteix el tràmit?

Inscriure a un nadó en el Padró Municipal d'Habitants.

Qui ho pot demanar?

Tot i què la inscripció dels nadons en el padró d’habitants es realitza a partir de comunicacions que fa l’Institiut Nacional d’Estadística als ajuntaments, també ho pot realitzar qualsevol persona física major d’edat que aporti el llibre de família original i els documents d’identitat originals dels representants legals (pares o tutor). El domicili de l’empadronament del nadó serà el mateix que el dels representants legals (pares o tutor).

Com es pot fer?

Presencialment

  • Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

Cap.

Documentació que cal aportar

  • Llibre de Família.

  • En el cas de nascuts a Espanya de pares estrangers, a més a més, del llibre de família s’haurà d’aportar la targeta de residència o el passaport del nadó si té més de tres mesos.

  • DNI, Passaport o Targeta de Residència dels representants legals (pares o tutor)

  • En el cas que el pare i la mare figurin empadronats en domicilis diferents, serà necessari una autorització per escrit (Autorització menors) del progenitor que no figuri empadronat en el domicili on es pretén empadronar al nadó (sempre que la guarda i custòdia del menor no estigui confiada en exclusiva al progenitor que realitza la sol·licitud).

  • En el cas de separació, divorci, tutela, acolliment o adopció, la corresponent Resolució judicial.

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.