Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Baixa per defunció al padró municipal d'habitants


En què consisteix el tràmit?

Tot i que les baixes per defunció en el padró d’habitants es realitzen a partir de les comunicacions que fa l’Institiut Nacional d’Estadística als ajuntaments, també es pot sol·licitar la baixa de la inscripció en el padró municipal d'habitants per defunció.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física, familiar de la persona difunta o que estigui empadronada al mateix domicili.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Departament d’Atenció Ciutadana

Impresos model

Cap.

Documentació que cal aportar (indistintament)

    • Certificat de defunció emès pel Registre Civil corresponent.

    • Llibre de família on consti l'anotació de la defunció.

Normativa

• Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

• Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

• Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.