Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Confirmació de residència pels estrangers que no han de renovar cada dos anys


En què consisteix el tràmit?

Confirmació de la residència en el mateix domicili dels estrangers que no estan obligats a renovar la seva inscripció padronal cada dos anys.

D’acord amb la proposta realitzada pel Consell d’Empadronament, d’ampliació de la realització de comprovacions periòdiques de la continuïtat de la residència a tots els ciutadans estrangers que no estan obligats a renovar la seva inscripció padronal cada dos anys (ciutadans de la Unió Europea y dels Estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com els que, sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari i aquells que tenen autorització de residència permanent), l’Institut Nacional d’Estadística comunica a l’Ajuntament la relació de persones que es troben en alguns de supòsits següents:

1) La persona no figura inscrita en el Registre Central d’Estrangers.

2) El Registre Central d’Estrangers ha emès targeta de residència (permanent o de règim comunitari), però fa més de cinc anys.

3) El Registre Central d’Estrangers ha emès certificat d’inscripció, però fa més de cinc anys.

Amb l’objecte de confirmar la residència a l’adreça on la persona està empadronat/da, l’ajuntament envia una carta per correu ordinari, amb la indicació del lloc i període en què l’interessat/da pot presentar-se per realitzar el tràmit.

En el cas que les persones afectades no realitzin la confirmació de residència dintre del termini indicat, l’Ajuntament procedirà a iniciar el procediment corresponent de baixa d’ofici per inclusió indeguda en el Padró d’Habitants.

Qui l’ha d’efectuar?

Els ciutadans estrangers que hagin rebut la comunicació que efectua l’ajuntament per tal que procedeixin a confirmar la seva residència en el municipi

Com es pot fer?

Presencialment

  • Departament d’Atenció Ciutadana

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  Majors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne. (original i fotocòpia)

  Menors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne. (original i fotocòpia).

Per als menors d’edat, aquest tràmit, l’hauran de realitzar els seus representants legals (pare, mare o tutor) degudament acreditats amb el seu document d’identitat. La representació del menor s’acreditarà mitjançant el llibre de família o el certificat de naixement (traduït legalment al castellà o català si fos el cas).

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediata a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova