Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Modificació de dades personals al padró municipal d'habitants


En què consisteix el tràmit?

Modificació d’alguna dada d’inscripció en el padró municipal d'habitants diferent de l’adreça (cognoms, noms, document d’identitat, lloc i data de naixement, nivell d’estudis, nacionalitat).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat que resideixi i estigui empadronada a la ciutat de Badalona.

En el cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment, el sol·licitant ha de ser el seu representant legal (pare, mare o tutor legal).

Com es pot fer?

Presencialment

  • Departament d’Atenció Ciutadana

  • Oficines Municipals de Districte

Documentació que cal aportar

• Original del document d’identitat on figurin les dades objecte de correcció. Si es tracta del nivell d’estudis, el document que ho indiqui, en cas de disposar-ne.

• En el cas de modificació de dades de menors, a més a més, s’haurà de presentar el llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà, si s’escau) i també el document d’identitat del pare, mare o representant legal.

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.