Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Renovació de la inscripció padronal pels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada


En què consisteix el tràmit?

Renovació de la inscripció padronal per part dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada, que faci 2 anys o més que es van empadronar i no hagin renovat la seva inscripció padronal.

El procediment s’inicia d’ofici per l’Ajuntament, en base a les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. Es comunica a les persones afectades la necessitat de renovar la seva inscripció padronal per tal de mantenir el Padró actualitzat.

Qui l’ha d’efectuar?

Els estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada, que faci 2 anys o més que es van empadronar i no hagin renovat la seva inscripció padronal. Dins els 6 mesos anteriors a la caducitat, els afectats rebran un Preavís de Caducitat informant-los de la seva situació. La renovació dels menors d’edat, la realitzaran els pares, quan tinguin la guarda i custòdia, o els seus representants legals.

Per a les persones afectades que no realitzin la renovació abans del termini indicat, es procedirà a realitzar la baixa en el Padró Municipal en concepte de caducitat de la seva inscripció.

Com es pot fer?

Presencialment :

  • Departament d’Atenció Ciutadana

  • Oficines Municipals de Districte:

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  Majors d’edat: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (original i fotocòpia).

  Menors d’edat: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (original i fotocopia).

   Per als menor d’edat, aquest tràmit l’hauran de realitzar els seus representants legals (pare, mare o tutor) degudament acreditats amb el seu document d’identitat. La representació del menor s’acreditarà mitjançant el llibre de família o el certificat de naixement (traduït legalment al castellà o català si fos el cas).

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (nova redacció de l’article 16, donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini tramitació

Temps mitjà de resolució: Immediata a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova