Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Baixa de persones empadronades a un domicili on no hi resideixen


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud per la qual s’inicien els tràmits per donar de baixa al padró municipal aquelles persones que consten empadronades en un domicili en el qual no hi resideixen.

Davant una sol·licitud d’inici dels tràmits de baixa per inclusió indeguda en el padró municipal d’habitants, es dóna audiència als afectats perquè puguin demostrar la seva residència efectiva en el domicili. Pels qui no es presenten, d’acord amb l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (nova redacció donada pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre), es demana informe favorable al Consell d’Empadronament. En el cas d’informe favorable, es procedeix a fer efectiva la baixa padronal, mitjançant Resolució motivada de l’alcalde, notificant-ho als afectats i essent publicada la Resolució al Butlletí Oficial de l’Estat.

Aquest procediment té caràcter extraordinari, ja que les baixes en el padró es produeixen de manera automàtica en qualsevol de les circumstàncies següents:

  • Quan la persona realitza un canvi de domicili en el mateix municipi.

  • Quan la persona realitza una inscripció d’alta en el padró d’habitants de qualsevol altre municipi d’Espanya.

  • Quan la persona, si és de nacionalitat espanyola, realitza una inscripció en el registre consular de qualsevol consolat espanyol a l’estranger.

  • Quan la persona, si és estrangera no comunitària i sense permís de residència permanent, no renova la seva inscripció en el padró cada 2 anys.

Qui ho pot demanar?

El titular de la vivenda (propietari/ària o titular del contracte de lloguer).

Com es pot fer?

Amb cita prèvia

  • Departament Atenció Ciutadana

Documentació que cal aportar

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  • Espanyols: DNI o passaport.

  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport en vigor, acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers, cas de disposar-ne.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Documentació de la vivenda que cal aportar (alguns dels següents):

   • Escriptura de propietat de l’habitatge. La escriptura podrà ser substituïda per la còpia simple atorgada pel notari, sempre que l’antiguitat d’aquesta no sigui superior a sis mesos. També serà substituïble per la certificació o nota simple del Registre de la Propietat.

   No serà necessari aportar la documentació abans indicada, quan les dades (adreça i persona propietària) siguin coincidents amb les dades de l’IBI que ja disposa la pròpia administració local.

   • Contracte de lloguer, acompanyat d’algun dels documents següents:

    últim rebut d’algun servei (aigua, electricitat, gas, telèfon fix), o bé el document bancari que justifiqui el pagament d’aquest servei, o bé el justificant bancari del pagament del lloguer, o bé, tractant-se de lloguers recents, el document que justifiqui el pagament de la fiança.

   En aquests rebuts o justificants (vàlids quan tinguin una antiguitat inferior a tres mesos), hi haurà de constar el domicili i el nom de la persona que sol·licita l’empadronament o bé d’alguna altra persona empadronada en el domicili o que s’empadroni en el mateix tràmit.

L’ajuntament podrà confrontar la documentació presentada amb altra informació a l’abast de la pròpia administració local, com ara les dades de l’IBI. Tanmateix, podrà sol·licitar l’aportació d’altres proves que justifiquin la residència en el domicili quan l’estat de la documentació presentada o el seu contingut resultin insuficients o poc clars.

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució: de 4 a 7 mesos.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.