Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Certificat d'empadronament


  En què consisteix el tràmit?

  Certificat emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita l’empadronament d’una persona en un període concret (certificat de residència).

  Es pot fer constar també, si així es sol·licita, el nombre de persones les quals conviuen o convivien en el mateix domicili amb la persona interessada durant el període objecte del certificat (certificat de residència i convivència).

  Per tal que apareguin les dades de la resta de persones que conviuen o han conviscut amb la persona que fa la sol·licitud, caldrà una autorització d’aquestes (s’haurà d’emplenar el model d’autorització que apareix en aquest tràmit).

  Les altres Administracions Públiques o Organismes Oficials, en exercici de les seves competències, poden consultar les dades del padró per via telemàtica mitjançant les plataformes existents o, en tot cas, sol·licitar-les directament a l’Ajuntament.

  El certificat, a diferència del volant, és l’únic document que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d’un ciutadà i per tant constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial.

  Per a la majoria de tràmits amb altres administracions (renovació de DNI, passaport, permís de conduir, seguretat social, hisenda, empreses proveïdores de serveis de aigua, electricitat, gas, telèfon, alguns tràmits d’estrangeria, etc.), és suficient amb la presentació d’un volant.

  Qui ho pot demanar?

  La persona interessada major d’edat, o persona amb autorització de la persona interessada. En cas que el certificat s’hagi d’emetre a nom d’una persona difunta, el podrà sol·licitar el cònjuge o els fills o els progenitors (acreditant la relació de parentiu , per exemple amb el llibre de família) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament i el certificat d’últimes voluntats). Els notaris, en exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els certificats en nom dels descendents i/o ascendents del difunt. Les altres persones que vulguin certificats de terceres persones, ja siguin vives o difuntes, poden sol·licitar-ho per via judicial.

  El certificat es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament (Departament d’Estadística i Població), o bé s’enviarà per correu al domicili d’empadronament de la persona interessada, ó be al domicili indicat a la sol·licitud, cas de no residir a la ciutat de Badalona, segons s’indiqui a la sol·licitud.

  Com es pot fer?

  Amb cita prèvia

  • Departament d’Atenció Ciutadana

  Impresos model

  • Sol·licitud de certificat

  • Informació de taxes aplicables

  • Autorització de volants o certificats col·lectius, si s’escau

  • Autorització lliurament altres administracions

  Documentació que cal aportar

  • Original del document nacional d’identitat, passaport o targeta de residència. Fotocòpia del document d’identitat

  • Autorització de volants o certificats col·lectius, si s’escau

  • Document de l’Administració o Organisme Oficial que sol·licita el certificat.

  Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

  Preu

  • Subjecte a taxes (Informació de taxes aplicables)

• Gratuït: quan el requereix una altra Administració o Organisme Públic i la persona autoritza l’ajuntament a enviar-lo directament (model: Autorització lliurament altres administracions).

  Es condició necessària aportar còpia de la sol·licitud de l’altra Administració o Organisme Públic.

  No s’aplica si es tracta d’un organisme o persona jurídica privada.

  Organisme responsable

  Departament d’Estadística i Població

  Termini Tramitació

  Temps mig de resolució:

  • Lliurat a les oficines de l’Ajuntament (Departament d’Estadística i Població): 15 dies laborables

  • Enviat per correu postal: entre 20 i 30 dies laborables.

  Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.