Cercador
V2.55
 • Tràmits

Ets a:

Volant col·lectiu d'empadronament


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Justificant emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita l’empadronament de totes les persones que consten actualment en el padró municipal d’habitants en el mateix habitatge.

Qui ho pot demanar?

Persona interessada major de 16 anys que consti empadronada a l’habitatge.

Qualsevol persona física major d’edat, en nom de la persona interessada, que porti l’original del document d'identitat, passaport o targeta de residència d’aquesta i una autorització per escrit i signada per l’interessat/da on constin les dades de l’interessat i de la persona autoritzada.

En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d’acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

De forma electrònica, únicament ho podrà sol.licitar la persona interessada major de 16 anys amb un certificat electrònic vàlid.

Com es pot fer?

En línia: Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Fes-ho ara’ i omplint les dades que es demanen en el formulari (únicament es donarà informació sobre el nombre total de persones que resideixen en aquell domicili, a més de les dades personals del/de la sol·licitant).

Presencialment: Presentant la sol·licitud en qualsevol de les oficines habilitades.

Documentació que cal aportar

Autorització en el cas de demanar el justificant de forma presencial per persona diferent a l'interessat

Llibre de família o documentació anàloga, quan es demani el volant d’empadronament de menors de 16 anys.

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol)

  • Resolució del 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'1 d'abril de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i la revisió del Padró municipal.

  • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediata.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra novaPlaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat