Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tributs pendents de pagament


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit li permet consultar quins rebuts i multes té pendents, fer el pagament el línia amb qualsevol targeta bancària vigent, o imprimir una còpia per tal de fer el pagament a la caixa o banc que prefereixi.

Qui ho pot demanar?

Presencialment, el titular del rebut o un representat autoritzat.

Per Internet, amb el certificat digital (IdCAT o DNI electrònic). Si voleu informació sobre el certificat digital clicleu aquí.

Com es pot fer?

  En línia

  Si disposeu d’ IdCAT o DNI electrònic podeu fer aquest tràmit en línia.

  Presencialment

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  • Oficines Municipals de Districte

Impresos model

Sol·licitud duplicat d’avis de pagament

Sol·licitud justificant de rebut pagat

Documentació que cal aportar

Si el tràmit és presencial, el titular del rebut o una persona autoritzada haurà d’aportar el NIF/CIF del titular del rebut i/o la referència del tribut que es vol consultar:

  - Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral

  - Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle

  - Per IAE: La referència del document d’alta presentat a l’AEAT

  - Preu públic de residus: La referència del document d’alta de l’IAE

  - Guals: El número de placa

  - Cementiris: El número de nínxol

  - Quioscos i reserves d’aparcament: El número d’expedient de la concessió

Normativa

  • RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  • Ordenança fiscal general

Preu

Gratuït

Organisme responsable

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova