Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Renovació de l'autorització de la parada d'encants


Tràmit:

Renovació de l’autorització d’una parada d’encants.

Qui ho pot demanar?

Les persones que disposen d’una autorització vigent i que compleixin els requisits següents:

    - Estan donats d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques

    - Estan al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’AEAT.

    - Disposen d’assegurança de responsablitat civil sobre la seva instal·lació i activitat amb una cobertura mínima de 50.000 euros.

Com es pot fer?

Presencialment: La sol·licitud acompanyada de la documentació requerida es presentarà en el Registre General, ubicat en el Servei d’Atenció Ciutadana.

Període de presentació de sol·licituds:

Del 15 al 30 de novembre de cada any –aquest període de presentació de sol·licituds per a renovació expressa es troba en estudi de modificació-.

Documentació que cal aportar:

Fotografia actual del titular

Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil actualitzada i al corrent de pagament.

Certificat acreditatiu conforme s’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT.

Certificat d’estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Últim rebut del règim d’autònoms de la Seguretat Social

Si no ha autoritzat a l’Ajuntament a obtenir directament les dades de l’Administració competent:

    - Còpia del document d’identitat (DNI,NIF)

    - Certificat acreditatiu conforme s’està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d’Encants (BOP 17/03/2008)

Decret Legislatiu 1/1993, de 8 de març,sobre comerç interior

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Preu:

D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 22.

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics. Annex XII –Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans-

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i turisme

Termini de Tramitació

Un mes.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis