Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Traspàs de la concessió d’un lloc de venda al mercat municipal.


Tràmit:

Traspàs de la concessió d’un lloc de venda al mercat municipal.

Qui ho pot demanar:

Tota persona física major d’edat o jurídica. Els menors només ho podran ser, legalment representats, per la cessió i per la defunció del titular de la concessió i conforme als drets hereditaris que s’estableixen a l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.

Procediment de traspàs:

    • A títol onerós. Previ pagament de les taxes establertes a les ordenances fiscals corresponents. L’ajuntament ha d’estar informat de l’import del traspàs a fi i efecte que pugui exercir els drets de tempteig i retracte sobre el traspàs.

    • A títol gratuït: Cessions “mortis causa”.Els drets de concessió es podran transmetre en cas de defunció a favor de qui en tingui els dret hereditaris. S’haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos des de la defunció, qui succeirà la persona difunta en la titularitat de la concessió.

    Cessions “inter vivos”. Segons ordre de prioritat a favor de cònjuge, fills, nets, pares o germans del titular. L’ajuntament estudiarà i podrà autoritzar aquelles cessions que es vulguin realitzar a favor de parelles de fet, de fills del cònjuge o d’altres persones amb determinades llaços de parentiu indirecte.

Durada de les concessions:

La transmissió tindrà efecte únicament pel temps restant de la concessió atorgada a l’anterior concessionari i legalment establert.

Normativa aplicable:

Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.

Documentació que cal aportar:

Conforme a l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.

Preu:

Aplicació de les ordenances fiscals núm. 22 i 13.

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Comerç i Consum

Departament de Comerç

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.