Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació primària i Educació Secundària obligatòria als centres sufragats amb fons públics


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat, en els nivells educatius que comprenen l’educació infantil segon cicle, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria

Procediment.

L’establert en la normativa que emet el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la preinscripció i matriculació de l’alumnat en els centres docents.

Qui ho pot demanar?

Pares, mares o tutors legals de l’alumne dels infants que durant l’any 2015 compleixin 3 anys.

Es poden matricular al primer curs d’educació primària els infants que durant l’any 2015 compleixin 6 anys i el d’edat diferent al qual correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeix del darrer curs d’educació infantil.

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els infants que durant l’any 2015 compleixin 12 anys i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa

Com es pot fer?

Presencialment

• Al centres docent sol·licitat en primer lloc

• OME. Oficina Municipal d’Educació

• Servei Territorial de Barcelona a Comarques

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

Al enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació.

Impresos model

Sol·licitud a l’enllaç relacionat

Documentació que cal aportar

Documentació annexa.

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 200).

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període de tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Per al curs 2015-2016

Del 10 al 17 de març

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h

SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA COMARQUES Finestra nova

Teléfon: 934816000
Web:  http://phobos.xtec.cat/dtbco/ Finestra nova

Adreça: C/ Casp, 15
Codi postal: 08010