Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics de Formació professional de grau mitjà


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat, per cursar estudis de formació professional de grau mitjà.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat. Cal que l’alumne estigui en possessió del Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També mitjançant la superació d’una prova d’accés si, l’any de realització de la prova, es tenen com a mínim 17 anys.

Com es pot fer?

Sol·licitud presencial

• Preferentment al centres docents

• Oficina Municipal d’escolarització (OME)

• Servei Territorial Barcelona Comarques

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació

Impresos model

Sol·licitud enllaç annex preinscripció de la Generalitat

Documentació que cal aportar

Documentació annexa

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Per al curs 2015-2016, presentació de sol·licituds:

Del 12 al 19 de maig de 2015

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h

SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA COMARQUES Finestra nova

Teléfon: 934816000
Web:  http://phobos.xtec.cat/dtbco/ Finestra nova

Adreça: C/ Casp, 15
Codi postal: 08010