Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics de Formació professional de grau superior


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat per a la formació professional de grau superior

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat. L’alumne cal que tingui el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 19 anys (o 18, les persones que tenen  un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir.)

Les qualificacions de les proves d’accés s’han de presentar durant el període de preinscripció.

Com es pot fer?

Sol·licitud presencial

• Preferentment al centres docents

• Oficina Municipal d’Educació (OME)

• Servei Territorial Barcelona Comarques

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació

Impresos model

Sol·licitud enllaç relacionat

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar a la prescripció Formació professional grau superior.

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Període de presentació de sol·licituds:

del 26 de maig al 3 de juny de 2015.

Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 2 de juny de 2015.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h

SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA COMARQUES Finestra nova

Teléfon: 934816000
Web:  http://phobos.xtec.cat/dtbco/ Finestra nova

Adreça: C/ Casp, 15
Codi postal: 08010