Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics per als Programes de qualificació professional inicial (PQPI)


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat, en els programes de qualificació professional inicial.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Qui ho pot demanar?

El pare, mare o tutors legals de l’alumne que ha d’haver complert 16 anys o més durant l’any que presenta la sol·licitud d’admissió i no ha d’haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Com es pot fer?

Presencialment

• Centres docents que imparteixin aquests programes.

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s'ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació.

Per informació

• Servei Local d'Escola-Treball (SLET)

• Servei Territorial Barcelona Comarques

Impresos model

Sol·licitud enllaç annex preinscripció de la Generalitat

Documentació que cal aportar

Documentació centres educatius PQPI

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Per al curs 2010-2011:

Del 10 al 21 de maig

Fins les 24h del dia 20 de maig si s’envia per Internet

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI LOCAL D'ESCOLA-TREBALL (SLET) Finestra nova

Teléfon: 934832936

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Hores concertades.

SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA COMARQUES Finestra nova

Teléfon: 934816000
Web:  http://phobos.xtec.cat/dtbco/ Finestra nova

Adreça: C/ Casp, 15
Codi postal: 08010