Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ús de les instal.lacions esportives municipals per una temporada esportiva


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives municipals, per una temporada esportiva, per a realitzar activitats esportives diverses, l’organització de les quals és iniciativa i responsabilitat del sol·licitant.

L’organitzador d’aquest tipus d’activitats físiques o esportives, per la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d’esport que dirigirà les sessions. Així mateix, ha de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l’activitat esportiva, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física usuari individual, i qualsevol persona jurídica, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, com ara entitats, associacions, fundacions, centres educatius d’infantil, primària, secundària o educació especial, empreses i altres institucions públiques o privades, en tots els casos a través del seu representant legal degudament acreditat.

Altres agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica com a agrupació, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, a través del representant únic que hagin nomenat.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Esports Atenció al ciutadà

Documentació que cal aportar

- Fotocòpia NIF de l’ens sol·licitant organitzador de l’activitat.

    - Fotocòpia DNI del representant i del document que acrediti la representació.

      - Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l’activitat i fotocòpia del rebut corresponent.

Normativa i Preu

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics

Article 5.7

Annex IX Preus públics per la utilització d’Instal.lacions Esportives Municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona

Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.