Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ús de les instal.lacions esportives municipals per desenvolupar activitats puntuals


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’ús de les instal·lacions municipals esportives per desenvolupar diferents activitats de caràcter puntual amb caràcter esportiu o no esportiu, en una data concreta.

En el cas d’activitats físiques o esportives, l’organitzador per a la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d’esport que dirigirà les sessions.

En el cas d’activitats no esportives, consistents en actes especials (festivals, concerts, espectacles...), el sol·licitant s’haurà d’ajustar als requisits següents:

  1. La sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació mínima de 30 dies a la data prevista de celebració.

  2. A més dels requisits normals la sol·licitud haurà d’especificar:

   a) les característiques de l’activitat

   b) el nombre aproximat de persones que hi poden assistir

   c) els preus de l’entrada, en cas que l’acte no sigui gratuït

   d) el pressupost aproximat de l’activitat

Així mateix, tant si es tracta d’activitats esportives com extraesportives, l’organització ha de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l’activitat, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física usuari individual, i qualsevol persona jurídica, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, com ara entitats, associacions, fundacions, centres educatius d’infantil, primària, secundària o educació especial, empreses i altres institucions públiques o privades, en tots els casos a través del seu representant legal degudament acreditat.

Altres agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica com a agrupació, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, a través del representant únic que hagin nomenat.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Esports Atenció al Ciutadà

Documentació que cal aportar.

  - Fotocòpia NIF de l’ens sol·licitant.

  - Fotocòpia DNI del representant.

   - Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l’activitat i fotocòpia del rebut que n’acrediti la vigència.

Normativa i Preu

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics

Article 5.7

Annex IX Preus públics per la utilització d’instal·lacions Esportives Municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona

Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.