Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Permuta de personal funcionari


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de personal funcionari de carrera en servei en actiu en una altra administració de permutar amb una funcionari de carrera en servei en actiu de l’Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona funcionari de carrera en servei en actiu en una altra administració, amb destinació definitiva en aquella d’un mínim de dos anys, que li manquin més de tres anys per a la seva jubilació.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de Personal

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu administratiu

  Qualsevol oficina de correus

Impresos model

Instància

Documentació que cal aportar

Instància i documentació acreditativa de les condicions exigides per la normativa .

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

  • Decret 123/1997, de 13 de maig pel qual s’aprova el reglament general de provisió de llocs de treball i de promoció professionals dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.