Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Accés procés selectiu


En que consisteix el tràmit?

Presentar-se per prendre part en un procés selectiu en torn lliure i promoció interna.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de cada procés selectiu

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu administratiu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès model

Instància de sol·licitud d’accés a procés de selecció accés a la funció pública

Documentació que cal aportar

La instància de sol·licitud d’accés complimentada amb la documentació exigida en cada procés.

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.