Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Accés provisió lloc de treball per mobilitat interadministrativa


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitar l’admissió a la convocatòria per proveir llocs de treball per mobilitat interadministrativa.

Qui ho pot demanar?

Personal funcionari de carrera o laboral indefinit fix amb plaça en una altra Administració pública.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de RRHH

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu administratiu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès o model de sol·licitud

Instància de sol·licitud admissió en processos de provisió de llocs de treball per mobilitat interadministrativa.

Documentació que cal aportar

Instància i documentació requerida en cada procés.

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.