Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Duplicat de Títol de Dret Funerari


En que consisteix el tràmit?

A partir de la comunicació de la pèrdua, robatori, extravio del títol original:

S’expedeix un nou títol de concessió de la sepultura pel termini inicialment establert.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones titulars d’un dret de concessió funerària als cementiris de la Ciutat.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Unitat administrativa de Cementiris

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Document Identificatiu de la persona interessada

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

  • Rebut de la taxa de conservació.

Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de la persona interessada, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP, 14/01/02)

  • Ordenança fiscal núm. 7

  • Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, 25/11/1997

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini tramitació

Aproximadament:1 mes

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.

Observacions: 934832650