Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Canvi de nom del títol de dret funerari


En que consisteix el tràmit?

  A partir de la manifestació de cessió per part del titular a favor d’altri, o a la mort del titular, es pot demanar la transmissió del dret funerari

Qui ho pot demanar?

  1. Transmissió per actes "inter vivos"
  Un receptor i un cedent amb títol de dret funerari

  2. Transmissió per actes "mortis causa" en ferm (hereus):
  El beneficiari designat o l'hereu.

  3. Transmissió per actes "mortis causa" provisional (a precari):
  El posseïdor d'un títol de dret funerari a nom d’altri pagador de les taxes de conservació.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Unitat administrativa de cementiris

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

1. Transmissió per actes "inter vivos" (entre vius):

  • Títol de dret funerari

  • Documents Identificatius dels sol·licitants

  • Document de cessió

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

2. Transmissió per actes "mortis causa" en ferm:

  • Títol de dret funerari

  • Document Identificatiu del sol·licitant

  • Testament i Certificat d’últimes voluntats o Escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

  • Document de renúncia dels altres hereus (si s’escau)

3. Transmissió per actes "mortis causa" provisional:

  • Títol de dret funerari i ser pagador de la taxa de conservació

  • Document Identificatiu del sol·licitant

Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de la persona interessada, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP 14/01/02)

  • Decret 297/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

  Ordenança fiscal núm. 7

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Transmissió per actes "inter vivos" (entre vius): 2 mesos

Transmissió per actes "mortis causa" en ferm: 2 mesos

Transmissió per actes "mortis causa" provisional: 4 mesos

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.

Observacions: 934832650