Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Adornament de sepultures


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de col·locació de làpides i elements accessoris.
Es pot sol·licitar a títol personal o a través del professional / industrial que gravi la làpida o subministri els elements.

Qui ho pot demanar?

Tothom que posseeixi un títol de dret funerari

Com es pot fer?

Presencialment

  • Unitat administrativa de Cementiris

Impresos model

Imprès de sol·licitud (es facilita a la UAC)

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud normalitzada

  • Títol de dret funerari


Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de l’industrial o l’interessat, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP 14/01/02)

  • Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, 25/11/1997

  • Ordenança fiscal núm. 7

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució 5 dies

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.

Observacions: 934832650