Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Renovació de concessió de Dret Funerari


En que consisteix el tràmit?

A partir de l’extinció de la concessió per caducitat del termini.

Es renova la concessió per un nou termini de 25 anys.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones titulars o dipositaries d’un dret de concessió funerària al termini de la concessió.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Unitat administrativa de Cementiris

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Document Identificatiu de la persona interessada

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença) o instància tipus

  • Títol de la concessió caducada.

Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de la persona interessada, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP, 14/01/02)

  • Ordenança fiscal núm. 7

  • Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, 25/11/1997

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Immediat

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.

Observacions: 934832650