Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicències d'ocupació temporal de la via pública


  En què consisteix el tràmit?

  Les Llicències d’ocupació de la via pública d’instal·lacions temporals desmuntables suposa l’autorització temporal (que no superin l’any) de l’espai destinat a ús públic. Els diferents tipus de llicències per l’ocupació de la via pública poden ser per:

  • Terrasses, taules i cadires annexes a tot tipus de bars, cafeteries, restaurants i en general a qualsevol establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats. (Sol·licitud de llicència d’ocupació de l’espai d’ús públic per a terrasses)

  • Instal·lació a la via pública de diferents tipus de mostres. (Sol·licitud de llicència de l’espai d’ús públic per instal·lacions comercials annexes a comerços)

  • Venda de plantes, flors, castanyes, llibres etc... i per instal·lació de quioscos de gelats i de remolcs alimentaris. (Sol·licitud de llicència per a l’activitat comercial a l’espai d’ús públic independent a comerços.)

  • Realització d’activitats i actes. (Sol·licitud de llicència per actes i/o activitats a l’espai d’ús públic)

  • Rodatges cinematogràfics, sessions de fotografia i enregistraments televisius. (Sol·licitud de llicència per a rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments TV a l’espai d’ús públic)

  • Instal·lació de atraccions i casetes de fira, màquines o ginys de caràcter permanent annexa a establiments comercials, muntatges de circs, revistes de varietats, mostres, fires i similars. (Sol·licitud de llicència per l’ocupació de l’espai d’ús públic per activitats recreatives o d’esbarjo)

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant, que sigui titular de la parada, establiment, atracció, remolc, en cas dels quioscos de gelats la sol·licitud de la llicència d’ocupació la tramita l’empresa de gelats.

  Com es pot fer?

  Amb cita prèvia

    • Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

  • Sol·licitud de llicència d’ocupació de l’espai d’ús públic per a terrasses (model TER)

  • Sol·licitud de llicència de l’espai d’ús públic per instal·lacions comercials annexes a comerços (model OCU/VP)

  • Sol·licitud de llicència per a l’activitat comercial a l’espai d’ús públic (instal·lacions comercials independents a comerços) (model COM/VP)

  • Sol·licitud de llicència per actes i/o activitats a l’espai d’ús públic (model ACT/VP)

  • Sol·licitud de llicència per al rodatge de pel·lícules, vídeos, i enregistraments TV a l’espai d’ús públic (model ROD/VP)

  • Sol·licitud de llicència per a l’ocupació de l’espai d’ús públic per activitats recreatives o d’esbarjo (model ATR/VP)

  Documentació que cal aportar

  1. Sol·licitud de llicència d’ocupació de l’espai d’ús públic per a terrasses (TER)

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocopia de la llicència d’obertura de l’establiment/comunicació prèvia de l’activitat.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca i on s’ha de situar la terrassa, a escala 1:500

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de la terrassa i on s’hi observi el mobiliari urbà i la situació i col·locació de les taules, cadires, para-sols, tendals etc, a escala 1:100

  o Plànol de planta i secció, a escala 1:50 o 1:20 de la terrassa en el cas de pretendre un muntatge obert amb tendals

  o Memòria descriptiva dels materials, textures i colors a emprar en el cas d’utilització de para-sols i/o tendals

  o Fotografies d’on s’instal·larà la terrassa

  o En el cas de vetlladors/tendals ja existents pendents de legalitzar es realitzaran les fotografies que siguin necessàries amb tots els accessoris col·locats i des de diferents angles

  o En el cas de estufes d’exterior i/o aparells condicionadors de l’aire, caldrà aportar : Certificat d’homologació del Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya, assegurança que cobreixi els danys que puguin ocasionar, contracte de manteniment dels aparells instal·lats amb empreses especialitzades. (Els aparells hauran de ser de baix consum, respectant la sostenibilitat del medi ambient)

  o Sol·licitud en el cas que sigui necessari desplaçar mobiliari urbà per a la instal·lació de la terrassa (model adjunt a la instància de sol·licitud)

  o Autorització inclusió base dades propers anys (model adjunt a la instància de sol·licitud)

  2. Sol·licitud de llicència de l’espai d’ús públic per instal·lacions comercials annexes a comerços (OCU/VP)

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocopia de la llicència d’obertura de l’establiment/comunicació prèvia de l’activitat.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Sol·licitud en el cas que sigui necessari desplaçar mobiliari urbà per a la instal·lació de la terrassa (model adjunt a la instància de sol·licitud)

  3. Sol·licitud de llicència per a l’activitat comercial a l’espai d’ús públic (instal·lacions comercials independents a comerços) (COM/VP)

  - Venda de Flors, plantes i/o llibres

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o Fotografies de la zona a ocupar

  - Venda de Castanyes, moniatos i altre aliments

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Certificat de formació de manipulador d’aliments

  o Certificat de la Companya del Gas

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  o Certificat de formació de manipulador d’aliments.

  - Instal·lació de quioscos de gelats

  En aquest casos la tramitació es realitza mitjançant les empreses comercials que son els titulars de les activitats.

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  - Remolcs alimentaris

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Certificat de formació de manipulador d’aliments

  o Certificat de la Companya del Gas

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Targeta d’inspecció/fitxa tècnica del remolc

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  4. Sol·licitud de llicència per actes i/o activitats a l’espai d’ús públic (ACT/VP)

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Breu memòria de l’activitat que si vol exercí

  o Certificat de formació de manipulador d’aliments si fos el cas

  5. Sol·licitud de llicència per al rodatge de pel·lícules, vídeos, i enregistraments TV a l’espai d’ús públic (ROD/VP)

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  6. Sol·licitud de llicència per a l’ocupació de l’espai d’ús públic per activitats recreatives o d’esbarjo (ATR/VP)

  - Atraccions (electromecàniques)

      i.

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  o Certificat de l’enginyer de cada un dels aparells

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  o Certificació tècnica preceptiva emesa pel facultatiu habilitat conforme el muntatge i el funcionament de les atraccions electromecàniques compleixen les condicions de seguretat establertes a la Llei 1/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i al Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) , i sobre el compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques, totes les atraccions electromecàniques o no, certificació que acrediti el bon funcionament sobre el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, des del punt de connexió fins a l’atracció, inclusiu en el cas de grups electrògens fent-li saber que si no ho fa així per causes que li siguin imputables la llicència quedarà resolta i sense efecte.(si l’aparell és electromecànic).

  - Atraccions ( NO electromecàniques)

      ii.

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  o Certificació tècnica preceptiva emesa pel facultatiu habilitat conforme el muntatge i el funcionament de les atraccions electromecàniques compleixen les condicions de seguretat establertes a la Llei 1/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i al Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) , i sobre el compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques, totes les atraccions electromecàniques o no, certificació que acrediti el bon funcionament sobre el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, des del punt de connexió fins a l’atracció, inclusiu en el cas de grups electrògens fent-li saber que si no ho fa així per causes que li siguin imputables la llicència quedarà resolta i sense efecte.(si l’aparell és electromecànic).

  - Aparells mecànics (vorera)

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  o Fotocopia de la llicència d’activitats Municipal

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  - Circs, revistes de varietats mostres, fires o similars

  o Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  o Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  o 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  o Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  o Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  o Fotocopia de la llicència d’activitats Municipal

  o Certificat de l’enginyer de cada un dels aparells

  o 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  o Fotografies de la zona a ocupar

  o Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  o Justificant de pagament de la carta de pagament

  o Justificant del dipòsit de la fiança

  o Fulls d’assumeixos del/s tècnic/s visats pels col·legis professionals corresponents

  o 1 exemplar de l’estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut, segons el pressupost d’execució material

  o Manifestació del contractista per la qual assumeix l’execució de les obres

  o Fotocòpia de la llicència municipal d’activitats de caràcter eventual i/o extraordinari (GR)

  o Certificat de formació de manipulador d’aliments si fos el cas

  o Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  o Alta Impost Activitats Econòmiques (I.A.E)

  o Certificació tècnica preceptiva emesa pel facultatiu habilitat conforme el muntatge i el funcionament de les atraccions electromecàniques compleixen les condicions de seguretat establertes a la Llei 1/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i al Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) , i sobre el compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques, totes les atraccions electromecàniques o no, certificació que acrediti el bon funcionament sobre el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, des del punt de connexió fins a l’atracció, inclusiu en el cas de grups electrògens fent-li saber que si no ho fa així per causes que li siguin imputables la llicència quedarà resolta i sense efecte.(si l’aparell és electromecànic).

  Normativa

  • Ordenança d’Ocupació d’Espais d’Ús Públic.

  • Ordenança fiscal núm. 23 relativa a la Taxa per Activitats en el Domini Públic i/o Edificis Municipals.

  • Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril).

  • Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).

  • Llei 1/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

  • Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost).

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació

  Preu

  Ordenança fiscal núm. 23 relativa a la Taxa per Activitats en el Domini Públic i/o Edificis Municipals.

  Organisme responsable

  Servei de Via Pública i Mobilitat

  Departament d’infraestructures i Manteniment

  Termini de presentació

  El termini per presentar les sol·licituds d’ocupació és d’un mes abans de la data de l’ocupació i/o instal·lació desitjada.

  Observacions

  D’acord amb la vigent Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic, les llicències quedaran sense efecte si s’incomplissin les condicions a les que estiguessin subordinades i hauran d’ésser, així mateix, revocades quan desapareguessin les circumstàncies que motivaren el seu atorgament o en sobrevinguessin d’altres que d’haver existit llavors, n’haurien justificat la denegació.

  Tanmateix, en els casos que la instal·lació sol·licitada comporti danys al sòl, i per tal de garantir la seva reposició, caldrà constituir una fiança per import que es fixarà, previ informe tècnic.