Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Reserves d'estacionament


  En què consisteix el tràmit?

  La llicència de reserva d’estacionament suposa l’autorització de l’ocupació de la via pública per estacionar. Tipus de llicències:

  1. Reserves d’estacionament per a persones de mobilitat reduïda:

  Reserves d’estacionament que es concedeixen a les persones de mobilitat reduïda que així ho acreditin en raó de la seva residència i/o del lloc de treball.


  2. Reserves d’estacionament de càrrega o descàrrega d’obres:

  Reserves d’estacionament que s’autoritzen per facilitar la càrrega i la descàrrega de materials en les obres d’edificació i la maniobra de camions, i gual d’obres


  3. Reserves d’estacionament de càrrega o descàrrega comercial:

  Reserves d’estacionament que s’autoritzen per facilitar la càrrega i la descàrrega comercial i la maniobra de vehicles.

  4. Reserves d’estacionament per facilitar l’entrada i sortida de gual:

  Reserves d’estacionament que s’autoritzen per facilitar les operacions d’entrada i sortida en els guals que tenen autoritzats.

  5. Sol·licitud de desviament de circulació:

  Autoritzacions de desviament de circulació a causa de l’execució de determinades obres.

  Qui ho pot demanar?

  Reserves per a persones de mobilitat reduïda:

  Qualsevol persona física, per ella mateixa o a través de representant , de mobilitat reduïda que tinguin la Targeta de Persona de mobilitat reduïda de la Generalitat de Catalunya, que condueixin el vehicle de qual són titulars i que resideixin en l’adreça on es demana la reserva i a més a més persones que sense ser conductors tinguin una minusvalidesa superior al 65%, així com persones que pel lloc de treball ho justifiquin.


  Reserves de càrrega o descàrrega d’obres i comercial, i sol·licituds de desviament de circulació
  :

  Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant, que sigui responsable de les obres o titular de l’activitat.

  Reserves per facilitar l’entrada i sortida de gual:

  Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant, que sigui titular d’una llicència de reserva de la via pública (gual permanent).

  Com es pot fer?

   Presencialment

Oficina d’Informació Urbanística

  Impresos model

  Cap

  Documentació que cal aportar:

  1. Reserves de persones de mobilitat reduïda:

  o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia de la targeta d’estacionament atorgada per la Generalitat ( es tramita a l’Àmbit de Servei de les Persones de l’Ajuntament).

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

  o Fotocòpia del permís de conduir.

  o Fotocòpia de la documentació del vehicle (Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica).

  o Fotocòpia del justificant de residència quan aquesta no coincideix amb el D.N.I.

  o Fotocòpia del centre de treball on s’acrediti l’horari laboral ( quan la reserva sigui pel lloc de treball).

  Per a persones amb mobilitat reduïda que no siguin conductores, també hauran d’adjuntar la següent documentació:

  o Fotocòpia del permís de conduir de l’acompanyant que conviu amb ell.

  o Fotocòpia del D.N.I. de l’acompanyant (conductor) i de l’interessat. El domicili haurà de ser el mateix en els dos D.N.I.

  o Fotocòpia del certificat mèdic del ICASS o altre equivalent que acrediti com a mínim un 65% de minusvalidesa.

  2. Reserves per càrrega i descàrrega d’obres

  o Dos exemplars de la sol·licitud normalitzada.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

  o Còpia del plànol d’emplaçament de la finca.

  o Dues fotografies de la finca i del carrer.

  o Fotocòpia de la llicència d’obres o d’enderroc o facilitar les dades de la llicència o comunicació.

  o Full d’autoliquidació de taxes.

  3. Reserves per càrrega i descàrrega comercial

  o Dos exemplars de la sol·licitud normalitzada.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

  o Còpia del plànol d’emplaçament de la finca.

  o Dues fotografies de la finca i del carrer.

  o Fotocòpia de la llicència d’activitats facilitar les dades de la llicència o comunicació.

  o Full d’autoliquidació de taxes.

  4. Reserves per facilitar entrada i sortida de guals

  o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

  o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

  o Còpia del plànol d’emplaçament de la finca.

  o Dues fotografies de la finca i del carrer.

  o Fotocòpia del rebut del pagament del gual pagat l’any actual.

  5. Desviament de circulació per obres

  o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

  o Definició de l’obra.

  o Propostes del pla de desviament.

  o Pla de senyalització de les propostes.

  Normativa

  • Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril).

  • Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).

  • Ordenança fiscal núm. 20 relativa a la Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Ordenança Municipal de circulació de vehicles a Badalona (BOP de 6 d’octubre de 2008).

  • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC núm. 3602, de 25/03/2002).

  • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

  Preu

  Ordenança fiscal núm. 20, relativa a la taxa per entrada de vehicles i reserves d’espais.

  Organisme responsable

  Departament de Manteniment de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà

  Termini Tramitació

  Temps mitjà de resolució: un mes i mig aproximadament.

  Observacions

  L’Ordenança Fiscal núm. 20, relativa a la Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais, estableix en l’article 3.3 que no estan subjectes al pagament de la taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència que en cada cas correspongui el titular de reserves d’estacionament atorgades a persones amb disminució física, per la concessió de la reserva, la col·locació i la senyalització pertinent, quan s’escaigui, pel seu aprofitament mentre sigui vigent la llicència atorgada.


Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.