Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència per col.locar pilons a la Via Pública


En què consisteix el tràmit?

Obtenció de la llicència per a la col·locació de pilons a la via publica.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant.

Com es pot fer?

  Presencialment

Oficina d’Informació Urbanística

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

   • Una còpia de la sol·licitud normalitzada.

   • Fotografia de l’emplaçament on es vol col·locar el piló.

   • Full d’autoliquidació de taxes.

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  • Lle 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

  • Ordenança fiscal núm. 14 relativa a la Taxa per llicències urbanístiques.

Preu

L’Ordenança fiscal núm. 14, epígraf 2.1.4.

Organisme responsable

Departament de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució: 1 setmana aproximadament

Observacions

El model de pilons s’ajustarà exactament al model oficial de la ciutat de Badalona. Aquests pilons han d’anar reomplerts de formigó i amb una barra d’acer corrugat de 12mm en el centre, per tal d’evitar que el piló es pugui desprendre en cas d’accident.

L’adquisició, col·locació i manteniment de pilons aniran a càrrec del peticionari, així com la reposició de la vorera al seu estat inicial.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova