Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència de Gual


  En què consisteix el tràmit?

  La llicència de gual suposa l’autorització per a l’ús restringit de la via pública (vorera) per a l’entrada i sortida de vehicles. També es pot tramitar la baixa, el canvi de nom, la modificació de guals i la duplicació de plaques.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant, que sigui propietària o usufructuària d’un immoble, i que necessiti l’ús especial per fer possible l’entrada i sortida de vehicles per la vorera.

  Com es pot fer?

  Amb cita prèvia

Servei d’Atenció al Ciutadà

  Impresos model

  Model LLG (sol·licitud de gual)

  Model MLLG (canvi de titular, modificacions, duplicat i baixa de gual)

  Documentació que cal aportar

  En el cas de sol·licitud d'alta de gual (model LLG):

   o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

   o Un exemplar de la declaració responsable. (superfície i capacitat del local) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Un exemplar de la declaració responsable, del propietari/a local o de la finca. (conformitat de gestió) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F del sol·licitant (representant) i propietari.

   o Si és comunitat de propietaris, fotocòpia del C.I.F. (original i fotocòpia).

   o Fotocòpia últim rebut IBI.

   o Còpia del plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca i on s’ha de situar el gual, a escala 1:500.

   o Còpia del plànol en planta de l’habitatge, del local o establiment on s’ha d’ubicar el vehicle a escala 1:100, amb superfícies, mides i amplada de la porta i vorera.

   o Dues fotografies de la façana amb la porta on es sol·licita el gual i on es vegi la vorada.

   o Una fotocopia de la llicència d’us/Comunicació de primera utilització i ocupació o de la llicència d’activitats si és un local amb més de 100 metres quadrats o si el local ha d’allotjar més de 5 vehicles o si és un establiment o local de negoci.

  En el cas de sol·licitud de canvi de nom (model MLLG):

   o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

   o Un exemplar de la declaració responsable. (superfície i capacitat del local) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Un exemplar de la declaració responsable, del propietari/a local o de la finca. (conformitat de gestió) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F del sol·licitant (representant) i propietari.

   o Si és comunitat de propietaris, fotocòpia del C.I.F. (original i fotocòpia).

   o Fotocòpia últim rebut IBI.

  o Fotocòpia del rebut del gual pagat de l’any actual.

   o Dues fotografies de la façana amb la porta on es sol·licita el gual i on es vegi la vorada.

  En el cas de sol·licitud de baixa de gual (model MLLG):

   o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

   o Un exemplar de la declaració responsable, del propietari/a local o de la finca. (conformitat de gestió) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F del sol·licitant (representant) i propietari.

   o Si és comunitat de propietaris, fotocòpia del C.I.F. (original i fotocòpia).

   o Fotocòpia últim rebut IBI.

  o Fotocòpia del rebut del gual pagat de l’any actual.

  o Full de transferència bancària en el cas de peticions de devolucions d’ingressos.

  o Fotografies de la reposició de la vorada i vorera al seu estat original.

   o Entregar la placa del gual.

  o Denúncia policial en cas de desaparició de placa.

  En el cas de sol·licitud de duplicació de plaques (model MLLG):

   o Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

   o Un exemplar de la declaració responsable, del propietari/a local o de la finca. (conformitat de gestió) (model adjunt a la instància de sol·licitud)

   o Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F del sol·licitant (representant) i propietari.

   o Si és comunitat de propietaris, fotocòpia del C.I.F. (original i fotocòpia).

   o Fotocòpia últim rebut IBI.

  o Fotocòpia del rebut del gual pagat de l’any actual.

   o Si la placa està en mal estat, cal retornar la placa vella.

   o Denúncia policial en cas de desaparició de placa.

  Normativa

   • Ordenança fiscal núm. 20, relativa a la Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais.

   • Ordenança de guals .

   • Ordenança fiscal núm. 5, relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

   • Ordenança fiscal núm. 14, relativa a la taxa per llicències urbanístiques.

   • Ordenança reguladora dels preus públics, relativa a la senyalització horitzontal.

   • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

   • Lle 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

  Preu

   - Ordenança fiscal núm. 20, relativa a la taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais.

   - Ordenança fiscal núm. 5, relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

   - Ordenança fiscal núm. 14, relativa a la taxa per llicències urbanístiques.

   - Ordenança General Reguladora dels Preus Públics (annex).

  Organisme responsable

  Servei de Via Pública i Mobilitat

  Departament d’Infraestructures i Manteniment

  Termini Tramitació

  Temps mitjà de resolució: 1 mes, aproximadament.

  Observacions

  En la construcció i l’ús del gual el titular s’haurà d’ajustar a les següents prescripcions:

  1. Per a l’ús de vehicles fins a 3 tones, la rasant de la vorera podrà modificar-se instal·lant un dels tres tipus de paviments que es detallem a l’Ordenança de Guals i que designin els Serveis Tècnics municipals:

   Vorada amb cantó bisellat: per a voreres d’amplada inferior a 1 metre per a ús de vehicles fins a 3 tones de pes total. ( laterals 50x14x30, centrals 75x14x30). En casos de vorera de nova construcció, el perfil de la mateixa no presentarà cap inflexió ni variació en la zona de gual, amb la mateixa condició per a la vorada. La rasant de la vorera no es pot modificar.

   • Vorada tipus Barcelona: Per a voreres d’amplada igual o superior a 1,40 metre per a ús de vehicles fins a 3 tones de pes total. La rasant de la vorera no es pot modificar (classe 42x42x30).

   • Especials: Quan el gual es destini al pas de camions de més de 3 tones, la rasant de la vorera es podrà modificar segons determinin els serveis tècnics municipals entre els següents tipus:

      - Ferm de llamborda sobre fonament de formigó de 20 cm. de gruix i 175 kp/cm2 de resistència.

      - Ferm de panot de quatre pastilles sobre fonament de formigó de 25 cm. de gruix i 175 kp/cm2 de resistència.

      - Ferm de formigó formigó de 25 cm. de gruix i 175 kp/cm2 de resistència característica.

  2. L’extensió del gual, mesurada en la vorada, no podrà excedir de l’amplada de la porta, més una quarta part de la mateixa, repartida per igual a cada extrem. L’eix central de la porta haurà de coincidir amb el del gual i quedarà delimitada a la calçada per una línia a traços de color groc paral·lela a la rigola i també dues línies a traços del mateix color a cada extrem, perpendicular a la mateixa rigola, com a límit del gual.

  3. La col·locació de la placa municipal haurà d’ésser en un lloc visible.

  4. El marxapeu d’entrada del local, haurà de situar-se a la mateixa cota que la vorera, restant prohibida qualsevol altra forma d’accés, mitjançant la utilització d’elements mòbils.

  La llicència es concedeix discrecionalment, sens perjudici de tercers i revocable per raó d’interès públic, per un termini d’un any, però renovable per a períodes successius automàticament si, finalitzat l’any, es mantenen les condicions per a les quals es va atorgar, es liquida la taxa inclosa al padró fiscal i no se sol·licita formalment la baixa del gual.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.