Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Lesions causades per animals


En que consisteix el tràmit?

Les persones que elles mateixes o un animal de la seva propietat han sofert una agressió d’un animal que els ha causat lesions o problemes de salut poden presentar una queixa a l’ajuntament.

Els propietaris o posseïdors d’una animal que ha causat lesions a una persona o a una altre animal, han de comunicar-ho a la Unitat de Protecció de la Salut segons que estableix la Ordenança municipal de tinença d’animals de Badalona.

Aquest tràmit té caràcter administratiu i de protecció de la salut: en cap cas pot donar peu a reclamacions monetàries.

Procediment. Segons la documentació presentada, la Unitat de Protecció de la Salut verifica i avalua la situació exposada i si se’n pot derivar o no l’expedient corresponent.

Si la queixa no és pertinent, des de la Unitat de Protecció de la Salut se li comunicarà al interessat aquest fet.

Si és competència d’altres administracions es traslladarà a l’administració pública competent i es comunicarà a qui hagi fet la queixa o comunicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) que hagi estat agredida per un animal o en representació d’una persona agredida (especialment si l’agredit és un menor d’edat)

Els titulars dels gossos que han causat lesions per agressió a persones o altres animals estan obligats a comunicar-ho a la Unitat de Protecció de la Salut, d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Ordenança municipal de tinença d’animals de Badalona.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic o telefònicament

• Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

• Unitat de protecció de la Salut.

Impresos model

Instància personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Model d’imprès de comunicació d’una agressió causada per animals.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

Documentació que cal aportar

En cas de ser persona agredida per un animal, caldrà aportar l’informe sanitari original d’un centre sanitari que acrediti que ha estat ates per lesions causades per un animal.

En cas de ser propietari de l’animal agressor, caldrà aportar:

a) la documentació de l’animal que ha causat les lesions a una persona o a un altre animal. (Carnet de salut de l’animal, el registre censal municipal, document acreditatiu de la identificació de l’animal amb microxip).

b) Un certificat veterinari oficial que acrediti l’estat de salut de l’animal agressor. Aquest certificat ha de tenir data posterior i immediatament recent a la data de l’agressió.

La persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Ordenança municipal de tinença d’animals (OMTA) de l’Ajuntament de Badalona.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Observacions

Es recomanable, abans de presentar una queixa o una comunicació per escrit sol·licitar informació a la Unitat de Protecció de la Salut.

Propietaris d’animals que han causat lesions per agressió: els titulars dels gossos que han causat lesions per agressió a persones o altres animals estan obligats a comunicar-ho a la Unitat de Protecció de la Salut, segons el que estableix l’article 17 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de Badalona.

Documentació en PDF

- Model d’imprès de comunicació d’una agressió causada per animals.

- Guia per la comunicació o una queixa per agressió causada per un animal.

- ELS ANIMALS A LA CIUTAT (link web municipal/salut)

- Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT (link web municipal/salut)

Impresos i formularis