Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cens Municipal d’Animals de Companyia: registre d'un animal (ALTA)


En que consisteix el tràmit?

Inscripció d’un animal de companyia (gos, gat o fura) en el Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona per part del seu propietari/a o posseïdor/a.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Badalona.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

    • Oficines Municipals de Districte.

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Impresos model

Imprès municipal d’alta d’un animals de companyia en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

Documentació que cal aportar

1. Imprès municipal degudament complimentat

2. DNI del propietari o posseïdor.

3. Carnet de salut de l’animal

4. Document acreditatiu de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Ordenança municipal de tinença d’animals (OMTA) de l’Ajuntament de Badalona .

Preu

Taxa Fiscal 16. IV. AUTORITZACIONS SANITÀRIES.

Pagament per autoliquidació.

L’imprés d’autoliquidació es recull a la Unitat de Protecció de la Salut (UPS)un cop aquesta unitat ha verificat que la documentació preparada per el titular per sol·licitar l’Autorització sanitària és correcta.

El rebut que acredita el pagament (full de color rosa) degudament segellat/conformat llar per l’entitat bancària, s’ha d’ajuntar a la instància de sol·licitud.

Els gossos d’assistència s’han d’inscriure igualment en el cens però gaudiran d’exempció de la taxa fiscal.

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

- Model d’imprès d’inscripció d’un animal de companyia en el Cens Municipal d’Animals de Companyia (ALTA).

- Guia per a la sol·licitud d’inscripció d’un animal de companyia en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

- ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

- Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).