Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència per a la tinença de gossos de races presumptament perilloses


En que consisteix el tràmit?

Concessió de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses.

Les races de gossos considerades potencialment perilloses són les següents: Akita inu, Terrier Stanffordshire americà, Bullmastif, Dòberman, Dog argenti, Dog de Bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Stanffordshire bull terrier, Tosa inu o japonès.

Procediment. Les persones propietàries o posseïdores de gossos de races potencialment perilloses han de disposar de una llicència municipal per a la tinença i conducció d’aquests animals de la Unitat de Protecció de la Salut.

Si la documentació presentada és correcta:

  - es realitza un informe tècnic amb proposta favorable per a la concessió de la llicència

  - finalització del tràmit per resolució administrativa

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o posseïdors de gossos de races potencialment perilloses, majors d’edat, residents al municipi de Badalona i que compleixin els següents requisits:

- Ser major d’edat i resident a Badalona.

- Acreditar-ho amb presentació de DNI carnet de conduir, passaport o qualsevol document públic acreditatiu de la majoria d’edat

- No tenir antecedents penals relacionats amb la tinença d’animals.

- No estar privat governativament de la tinença d’animals potencialment perillosos per sancions accessòries a sancions per infraccions greus o molt greus previstes a l’article 13 de la Llei 50/1999.

- Tenir documentalment acreditada la capacitat física –capacitat visual, auditiva, locomotora, etc.- i aptitud psicològica –no presentar trastorns mentals i de conducta, dificultats d’avaluació, percepció capacitats per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Disposar d’una Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. Les dades d’identificació de l’animal hauràn de figurar a la pòlissa

- Tenir l’animal identificat mitjançant microxip.

- Tenir l’animal inscrit en el Cens Municipal d’Animals Perillosos de l’Ajuntament de Badalona.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

  • Unitat de Protecció de la Salut

De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Impresos model

1. Imprès municipal de sol·licitud de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses.

2. Imprès d’autoliquidació del pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Documentació que cal aportar

1. Imprès municipal de sol·licitud de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

2. Fotocòpia compulsada del DNI o altre document identificatiu de la persona sol·licitant.

3. Certificat emès per la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que acrediti no estar privat governativament de la tinença d’animals potencialment perillosos per sancions accessòries a sancions per infraccions greus o molt greus previstes a l’article 13 de la Llei 50/1999.

4. Certificat mèdic oficial específic per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses emès per una entitat autoritzada.

5. Original de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. En la que hi han de constar les dades d’identificació de l’animal i el rebut bancari de pagament de l’anualitat que correspongui a l’assegurança.

6. Document acreditatiu de que el gos de raça potencialment perillosa està identificat mitjançant microxip.

7. Document acreditatiu de tenir el gos de raça potencialment perillosa inscrit en el Cens Municipal d’Animals Perillosos de l’Ajuntament de Badalona.

8. Original del rebut acreditatiu de haver pagat la taxa municipal per a la obtenció de la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Tota aquesta documentació, s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Badalona (De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 hores)

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Ordenança municipal de tinença d’animals (OMTA) de l’Ajuntament de Badalona.

Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret 170/2002 de 11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

Preu

Taxa Fiscal 16. V. Llicencia tinença de gossos de races potencialment perilloses o renovació cada cinc anys de la mateixa llicència de conformitat amb el que disposa l’article 3.3. del RD 287/2002 de 22 de març.

Pagament per autoliquidació.

L’imprès d’autoliquidació es recull a la Unitat de Protecció de la Salut (UPS)un cop aquesta unitat ha verificat que la documentació preparada per el titular per sol·licitar/renovar la Llicencia municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses és correcta.

El rebut que acredita el pagament (full de color rosa) degudament segellat/conformat llar per l’entitat bancària, s’ha d’ajuntar a la instància de sol·licitud.

Organisme responsable

Departament de Salut

Termini de resolució legal

Tres mesos.

Procediment recomanant per sol·licitar-la

El procés per sol·licitar la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos té quatre passos que són els següents:

  1. Informar-se, telefònicament o per correu electrònic sobre la documentació a presentar per obtenir l’autorització sanitaria.

  2. Complimentar l’imprès de sol·licitud.

  3. Obtenir la documentació complementària a adjuntar a la sol·licitud.

  4. SOL·LICITAR CITA PRÈVIA a la Unitat de Protecció de la Salut per tal de realitzar una entrevista/sessió de verificació en la que el titular, . amb la documentació requerida es personarà a la Unitat de Protecció de la Salut on un tècnic comprovarà la documentació, verificarà si és correcta i en cas que així sigui li facilitarà el document d’autoliquidació per tal que aneu a fer el pagament de la taxa municipal.

  5. Pagar la taxa municipal.

  6. Presentar en el Registre Municipal tota la documentació requerida juntament amb el rebut acreditatiu (full de color rosa degudament segellat/conformat per l’entitat bancària) del pagament de la taxa municipal.

  7. Un cop presentada la documentació en el Registre Municipal, la sol·licitud es dona per efectuada.

Com sol·licitar CITA PRÈVIA a la Unitat de Protecció de la Salut

Els dies en que es programen les sessions de cita prèvia son els dimecres i divendres de 12.00 a 14.00 hores.

Per obtenir data i hora ho podeu fer:

Correu electrònic

Rebreu resposta indicant-vos dia i hora

Telefònicament

De dilluns a divendres de 08.30 a 10.00 hores.

Observacions

Certificat de Penals. L’Ajuntament sol·licitarà el certificat de penals de la persona que sol·liciti la Llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament

Validesa. La Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos te una validesa de 5 anys a partir de la data de la concessió. Abans de que finalitzi aquest termini de temps cal renovar-la.

El titular de la llicència haurà de presentar anualment la pòlissa de l’assegurança i el rebut anual.

Documentació en PDF

- Model d’imprès municipal per sol·licitar la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos de races perillosos.

- Guia per sol·licitar la Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos de races perillosos

- Fotos de gossos de les races potencialment perilloses

- ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

- Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis