Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cens Municipal de Torres de refrigeració


En que consisteix el tràmit?

Inscripció en el registre censal de les torres de refrigeració i dels condensadors evaporatius de les empreses que en disposin.

Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l’ajuntament del municipi d’ubicació, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les característiques de la torre o condensador, així com les modificacions que afectin el sistema, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura a l’annex 1 del DECRET 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi

Qui ho pot demanar?

Titulars de Torres de Refrigeració o Condensadors Evaporatius en ús.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar assessorament o informació sobre aquest tràmit telefònicament o bé per correu electrònic

• Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

• Unitat de protecció de la Salut.

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PRÈVIA (data i hora) per correu electrònic o telefònicament

Impresos model

1. Instància sol·licitant la inscripció i registre de la torre de refrigeració o condensador evaporatiu en el Cens Municipal.

2. Fitxa tècnica de notificació.

3. Imprès d’autoliquidació pel pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud d’inscripció i registre de la torre de refrigeració o condensador evaporatiu en el Cens Municipal.

Documentació que cal aportar

Fitxa tècnica de notificació. Complimentar les dades que s’indiquen en l’annex 1: fitxa tècnica de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius del DECRET 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Preu

TAXA FISCAL 16 VII. CENS D’INSTAL·LACIONS D’ALT RISC

Pagament per autoliquidació.

L’imprés d’autoliquidació es recull a la Unitat de Protecció de la Salut (UPS): aquesta unitat ha de verificar que la documentació preparada per el titular que sol·licita la inscripció i registre de la torre de refrigeració o el condensador evaporatiu en el Cens Municipal d’Instal·lacions d’Alt Risc, és correcte.

El rebut que acredita el pagament (full de color rosa) degudament segellat/conformat per l’entitat bancària, s’ha d’ajuntar a la instància de sol·licitud.

Organisme responsable

Departament de Salut

Observacions

Passos a seguir per la tramitació de la sol·licitud d’autorització sanitària.

  1. Informar-se, presencialment, telefònicament o per correu electrònic adreçat a la Unitat de Protecció de la Salut sobre la documentació que cal presentar al Cens Municipal d’Instal·lacions de Risc una torre de refrigeració o un condensador evaporatiu.

  2. Complimentar els impresos de sol·licitud.

  3. Fitxa tècnica de notificació. Complimentar les dades que s’indiquen en l’annex 1: fitxa tècnica de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius. del DECRET 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi

  4. SOL·LICITAR CITA PRÈVIA. Amb aquesta documentació anar a la Unitat de Protecció de la Salut per verificar que estigui correcta. Si la documentació és correcta, la Unitat de Protecció de la Salut us facilitarà el document d’autoliquidació per tal que feu el pagament de la taxa municipal.

  5. Pagar la taxa municipal.

  6. Presentar en el Registre Municipal tota la documentació requerida juntament amb el rebut acreditatiu (full de color rosa degudament segellat/conformat per l’entitat bancària) del pagament de la taxa municipal.

Certificats de Revisió Periòdica. Els titulars de les instal·lacions de risc, especialment de les torres de refrigeració i dels condensadors evaporatius hauran d’enviar una còpia del certificats de revisió periòdica de la instal·lació a la Unitat de Protecció de la Salut de l’Ajuntament de Badalona, tal com estableix l’article del Decret 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Documentació en PDF

- Model d’imprès d’instància genèrica de sol·licitud d’inscripció i registre de la torre de refrigeració o condensador evaporatiu en el Cens Municipal d’Instal·lacions d’Alt Risc.

- Model de fitxa tècnica de modificació.

- Fulletó sobre legionel·losi (GENCAT)

Impresos i formularis