Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Valoració grau Llei de Dependència


LLEI DE DEPENDÈNCIA (Llei per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependència)

En què consisteix ?

Pretén regular les condicions bàsiques per promocionar l'autonomia personal i la protecció de les persones en situació de dependència.

Qui ho pot demanar?

Les persones que es trobin en les situacions següents:

  − Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.

  − Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant 5anys, 2 dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  − Per als menors de 5 anys, el període de residència s'exigirà a qui en tingui la guàrdia i la custòdia.

Què són els Graus de Dependència?

Es classifiquen en tres graus segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (menjar, vestir-se, realitzar la higiene personal, etc)

Quins Graus hi ha?

GRAU I Dependència Moderada: Quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o necessitats d’ajuda intermitent o limitada, per a la seva autonomia personal.

GRAU II Dependència Greu: Quan la persona necessita ajuda 2 ó 3 vegades al dia, però no requereix de la presència permanent d’un cuidador o bé té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

GRAU III Gran Dependència: Quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

A quines prestacions dóna accés?

Cartera de serveis segons les necessitats:

  − Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia personal.

− Serveis de teleassistència i d’ajuda a domicili.

− Serveis de centre de dia i d’atenció residencial.

Prestacions econòmiques:

  − Per pagar un/a professional o comprar un servei.

  − Per a la cura de l’entorn familiar i l’ajuda a cuidadors no professionals.

  − Per a l’assistència personal a persones amb gran dependència.

Que és el Pla Individual d’Atenció (PIA)?

A partir del moment que la persona disposa de la valoració de grau de dependència, es posa en marxa la tramitació del pla individual d’atenció (PIA).

Els serveis socials públics fan el PIA i determinen la modalitat d’intervenció més adequada a les necessitats de cada persona, d’acord amb les prestacions econòmiques i els serveis previstos en la resolució per al seu grau i nivell.

Aquest programa (PIA) té en compte l’estudi dels aspectes socials i d’entorn de la persona sol·licitant, la seva capacitat econòmica, les seves preferències i necessitats, així com la disponibilitats de recursos a l’hora d’acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

Aquests professionals fan el PIA a partir de la recopilació de les dades i la documentació. Un cop elaborat l’informe social es valoren els serveis i/o les prestacions, segons uns barems reglats per l’Administarció autonòmica, i finalment se signa l’acord i s’envia al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, el qual emetrà la resolució definitiva amb la prestació i/o els serveis corresponents.

Com es pot fer?

Presencialment

Per sol·licitar la valoració de grau de dependència s’ha d’adreçar a:

  • Oficines d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya:

Telefònicament

  • Acció Social i Ciutadania

Impresos model

L’imprés de sol·licitud està disponible en la pàgina web del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependències (PRODEP), del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.

Informació relacionada

Normativa

  • Llei per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència (LAPAD)

Servei responsable

Departament d’Atenció Territorial Polivalent

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis