Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Gestionar els tributs domiciliats


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet la domiciliació de tributs amb pagament periòdic així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

La domiciliació bancària del l’IBI té l’avantatge del pagament fraccionat en quatre terminis i de l’IAE tres terminis.

Qui ho pot demanar?

El titular del rebut o una persona autoritzada, facilitant el NIF/CIF del titular i/o la referència del tribut que es vol domiciliar:

  - Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral

  - Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle

  - Per IAE: La referència del document d’alta presentat a l’AEAT

  - Preu públic de residus: La referència del document d’alta de l’IAE

  - Guals: El número de placa

  - Cementiris: El número de nínxol

  - Quioscos i reserves d’aparcament: El número d’expedient de la concessió

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  Telefònicament

  Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent.

Impresos model

Sol·licitud domiciliació bancària de tributs

Documentació que cal aportar

Per realitzar el tràmit presencialment o per correu electrònic, ha d’aportar: les dades bancàries (fotocòpia del compte bancari o anotació dels 20 dígits), la fotocòpia del NIF/CIF del titular del rebut, amb autorització en cas de representació, i la referència del tribut que es vol domiciliar.

Normativa

  • RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  • Ordenança fiscal general

Preu

Gratuït

Organisme responsable

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Termini Tramitació

Les ordres de domiciliació bancària dels tributs s’hauran de tramitar amb una antelació mínima de 2 mesos abans del començament del període de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l’exercici següent

Observacions

Si l’ordre de domiciliació no es atesa per l’entitat bancària en la data de cobrament, la domiciliació es cancel·larà i no tindrà efectes per rebuts posteriors. Per mantenir-la, tindrà que presentar una nova sol·licitud

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis