Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol.licitar un ajornament/fraccionament


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet sol·licitar l’ajornament o el fraccionament en terminis del pagament d’un deute tributari i multes.

Les quantitats ajornades o fraccionades s’hauran de pagar amb interessos de demora segons el tipus fixat per a cada exercici a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

La sol·licitud d’ajornament o fraccionament s’haurà de acompanyar d’aval o de qualsevol altre garantia prevista a l’art. 82 de la Llei General Tributària.

Es pot sol·licitar dispensa total o parcial de la constitució de garanties al·legant i justificant la impossibilitat de presentar-la.

Requisits per a la concessió d’un ajornament o fraccionament:

  • S'haurà de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.

  • Es pot dispensar totalment o parcialment de la constitució de garantia en els casos següents:

  Quan els deutes siguin de quantia inferior a 18.000 € de principal.

  Quan l'obligat al pagament no tingui béns suficients per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pugui afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva, o pugui produir greus trencaments per als interessos de la hisenda municipal, en la forma prevista en l'ordenança i el reglament general de recaptació.

  • Els deutes es podran ajornar o fraccionar en funció de l’import del deute i la situació econòmico financera acreditada per l’interessat.

  En cap cas, però, es podran excedir els següents períodes màxims:

   12 mesos, per deutes de venciment periòdic de caràcter anual.

   24 mesos, quan hi concorrin deutes d’altra naturalesa o bé s’acreditin circumstàncies econòmiques excepcionals.

   36 mesos, quan es donin alguna de les següents circumstàncies:

    a)Quan l’ajornament o fraccionament s’acordi amb aportació d’aval bancari o qualsevol altra garantia considerada suficient per l’òrgan competent; quan el deutes o deutes pels quals es sol·licita l’ajornament o fraccionament sigui exclusivament en concepte de l’Impost sobre béns immobles o quan el sol·licitant sigui persona física amb domicili fiscal al municipi i tingui acreditat ser propietari de l’esmentat domicili, trobant-se l’immoble de residència lliure de càrregues o amb càrregues per un import inferior al seu valor cadastral.

    b)Quan l’Administració tributària notifiqui simultàniament liquidacions o provisions de constrenyiment corresponents a diferents exercicis o bé quan la liquidació objecte d’ajornament/fraccionament sigui en concepte de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritada per transmissions mortis causa.

   48 mesos, quan es donin simultàniament circumstàncies recollides en els dos subapartats anteriors.

Qui ho pot demanar?

El titular del rebut o una persona autoritzada

Si el titular del rebut és una persona jurídica, haurà d’aportar autorització i poders del representant legal de l’empresa.

Com es pot fer?

En línia

  Presencialment

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  Telefònicament

  Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent.

Impresos model

Sol·licitud fraccionament/ajornament.

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia NIF/CIF del titular del rebut.

  • Full amb les dades bancàries del compte on es vol domiciliar el pagament del deute fraccionat/ajornat (Fotocòpia del núm. de compte de la llibreta d’estalvis o acreditació de l’entitat financera, segellada, dels titulars del compte amb el segell de l’entitat bancària).

  • Aval o qualsevol altra garantia prevista a l’art. 82 de la Llei General Tributària

  • Documentació acreditativa del motiu de la dispensa de garanties, si es sol·licita

Normativa

• Ordenança fiscal general i les ordenances reguladores dels tributs municipals.

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

• Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Observacions

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis