Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol.licitar una devolució de pagament


En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet la sol·licitud de devolució dels pagaments d’impostos, taxes o preus públics que el contribuent cregui que han estat cobrats indegudament

Qui ho pot demanar?

Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  Telefònicament

  Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent de l’oficina d’Atenció Tributària.

Impresos model

Sol·licitud devolució d’ingressos indeguts.

Autorització per a les gestions tributàries a l’Ajuntament.

Acreditació titularitat de dades bancàries

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia del NIF/CIF del titular del rebut. (Les persones jurídiques,autorització i poders del representant legal de l’empresa).

• Còpia del rebut pagat (si el tràmit és presencial es requereix el rebut original del qual sol·liciteu la devolució)

  • Full amb les dades bancàries del compte on es demana que es faci la devolució. (Fotocòpia del núm. de compte de la llibreta d’estalvis o acreditació de l’entitat financera, segellada, dels titulars del compte).

  Si la persona titular del compte bancari no és la mateixa que la persona titular del rebut (endossatari) cal adjuntar autorització del titular del rebut per a que els diners es retornin a un compte del qual no es titular.

  En el cas de defunció del titular del rebut, han d’aportar l’escriptura d’acceptació d’herència i NIF de l’hereu que sol·liciti la devolució.

Normativa

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

• Ordenança Fiscal General

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

• Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Preu

Gratuït

Organisme responsable

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Observacions

El dret a sol·licitar la devolució per ingrés indegut prescriu als 4 anys des de la data del pagament

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.