Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Canvi de titular a l'impost sobre béns immobles


En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet la Comunicació a l’Ajuntament d’el canvi de titular del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) quan, sobre un bé immoble, s’ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d’usdefruit o d’un dret reial.

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment què l'Ajuntament en té coneixement, però qui està obligat a pagar el rebut de l'IBI és el propietari del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s’hagi produït la transmissió. El nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques, jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària que hagin tramès o adquirit un bé immoble de naturalesa urbana o rústica al municipi de Badalona.

Com es pot fer?

    Presencialment

    • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

    Telefònicament

    Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent de l’oficina d’Atenció Tributària.

Impresos model

Sol·licitud canvi de nom a l’IBI.

Sol·licitud domiciliació IBI (cas que es vulgui domiciliar el pagament)

Documentació que cal aportar

• Fotocòpia de l’escriptura de propietat o del títol acreditatiu de la transmissió (p. ex. acta del Registre de la Propietat, sentència en ferm de l’adjudicació en separacions, subhasta...).

• Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI (si no apareix a l’escriptura)

    • Fotocòpia del NIF/CIF dels nous titulars. (Les persones jurídiques,autorització i poders del representant legal de l’empresa).

• Dades bancàries per a la domiciliació del tribut (si vol que el cobrament del rebut sigui per l’entitat bancària que ens comuniqui)

Normativa

• Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

• RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Preu

Gratuït

Organisme responsable

• Departament de Gestió i Control d’Ingressos

Observacions

Si sol·liciteu la domiciliació bancària pel pagament d’aquest tribut, la quota anual es fraccionarà en tres terminis, sense cap increment.

Per a què la domiciliació tingui efectes durant l’exercici, s’ha de sol·licitar abans del 28 de febrer, recordant que l’obligat al pagament és la persona propietària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s’hagi produït una transmissió posterior.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.